بررسی اثرات عصاره آلوئه ورا (Aloe vera) بر شاخص های رشد، ترکیب لاشه و فلور باکتریایی روده تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)

نویسندگان

چکیده

با توجه به اثرات مفید و مزایای گیاه دارویی آلوئه ورا (Aloe vera)، این مطالعه به منظور بررسی اثرات عصاره آلوئه ورا بر

شاخص های رشد و فلور باکتریایی تاسماهی سیبری (Acipenser baerii) انجام پذیرفت. در این تحقیق مجموعاً 360 عدد تاسماهی سیبری با میانگین وزنی 04/0 ± 95/10 گرم به طور تصادفی در چهار گروه شامل یک گروه شاهد و سه گروه آزمایشی (هر گروه با سه تکرار) قرار گرفتند. عصاره پودری آلوئه ورا به نسبت های %5/0، %1 و %5/1 به غذای مصرفی خاص گروه های آزمایشی افزوده شد. ماهی های نگه داری شده در وان های فایبرگلاس برای مدت هشت هفته با جیره غذایی خاص خود به طور دستی تغذیه شدند. فاکتورهای فیزیکوشیمیایی آب به طور روزانه ثبت گردیدند. طی این مدت نسبت به انجام بیومتری و نمونه برداری های لازم نیز اقدام شد. در این بررسی شاخص های رشد نظیر افزایش وزن، درصد افزایش وزن بدن، ضریب چاقی، ضریب تبدیل غذایی، شاخص رشد ویژه، درصدبازماندگی، ضریب کارایی پروتئین و شاخص کبدی محاسبه گردیدند. نتایج نشان داد که همه شاخص های رشد (بجز شاخص کبدی) در تیمارها نسبت به گروه شاهد دارای اختلاف معنی دار آماری بوده اند بطوریکه بیشترین میزان اختلاف با گروه شاهد در تیمار %5/1 عصاره مشاهده گردید (p<0.05). درهریک از شاخص های مورد بررسی ترکیبات لاشه، اختلاف معنی داری بین تیمارها و شاهد مشاهده نگردید (p>0.05). ضمناً شمارش باکتری های هوازی در تیمارها و شاهد اختلاف معنی داری را نشان ندادند (p>0.05) ولی افزایش معنی داری در میزان باکتری های بی هوازی (باکتری های اسید لاکتیک) نسبت به گروه شاهد مشاهده گردید (p<0.05). نتایج این تحقیق نشان داد که عصاره آلوئه ورا می تواند در بهبود عملکرد رشد تاسماهی سیبری مؤثر باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of Aloe vera extract on growth indices, carcass composition and bacterial flora of intestine in Siberian sturgeon (Acipenser baerii)

نویسندگان [English]

  • M. Haghighi
  • M. Sharif Rohani
  • M. Hamidi
  • M. Ghasemi
چکیده [English]

Regarding the beneficial effects and benefits of the herb Aloe vera and its applicationin various industries such as pharmaceuticals and food industries, this study investigated the effects of Aloe vera extracton growth parameters and bacterial flora of the Siberian sturgeon (Acipenser baerii). In this study, a total of 360 numbers of Siberian sturgeon weighted average 10.95±0.04 (g) randomly distributed in four treatments including a control group and three experimental groups (each with three replications) were used. So, Aloe Vera extract powder ratio of 0.5%, 1% and 1.5% were added to the food. After eight weeks of feeding in the fiberglass vans and physicochemical parameters of water daily registration, biometry carried out and necessary samples collected. In this study, growth indicators such as weight gain, initial body weight, condition factor, feed conversion ratio, specific growth rate, protein efficiency ratio, hepatosomatic index and survival ratewere calculated. Results showed that all growth parameters (except hepatosomatic index) in the treatments compared to the control group showed statistically significant differences as a significant difference between the control group treated 1.5% extract were observed (p<0.05). Each carcass composition parameters, no significant difference was observed between the treatment and control groups (p>0.05). Meanwhile, totalcount of bacteriain intestine in the treatment and control groups did not show significant differences (p>0.05), but significant increase in the count of anaerobic bacteria (lactic acid bacteria) were observed compared to the control group (p<0.05). The result showed that Aloe vera extract can be effective in improving the growth performance of Siberian sturgeon. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aloe Vera extract
  • Growth
  • Carcass composition
  • Bacterial flora
  • Acipenser baerii