تعیین الگوی مقاومت آنتی‌بیوتیکی در آئروموناس هیدروفیلاهای جداشده از ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) پرورشی در استان خوزستان

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

گونه­های آئروموناس پاتوژن­های فرصت ­طلبی هستند که در پاره­ای از موارد قابلیت ایجاد بیماری به عنوان عامل اولیه در انسان و ماهی را دارند. آئروموناس هیدروفیلا پاتوژن فرصت طلبی است که باعث ایجاد توکسین و عفونت در میزبان شده و مقاومت چندگانه آنتی­بیوتیکی در سویه­های جداسازی شده آن از مناطق مختلف جهان گزارش شده­است. بنابراین، یافتن میزان شیوع مقاومت آنتی­بیوتیکی در جدایه­های آئروموناس هیدروفیلا(Aeromonas hydrophila) ارزشمند خواهد­بود. تعداد 100 ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) از استخر­های پرورش ماهی در 4 منطقه از استان خوزستان به عنوان نمونه جمع­آوری گردید. قسمت انتهایی روده از هر نمونه جداسازی و هموژن شد. نمونه­های جمع­آوری شده در آگار خون­دار تلقیح و در انکوباتور 37 درجه سانتی­گراد به مدت 24 ساعت گرم­خانه­گذاری شدند. از هر پلیت 3 تا 5 کلونی مشکوک به آئروموناس هیدروفیلا انتخاب و در محیط آگار خون­دار خالص ­سازی گردید. هر کلونی به وسیله­ی تست کاتالاز، اکسیداز و رنگ­آمیزی گرم ارزیابی­ و DNA جدایه­های مشکوک، به روش جوشاندن استخراج­ گردید. سویه­های آئروموناس هیدروفیلا به روش PCR و با استفاده از ژن مربوط به جنس و گونه تایید قطعی شدند. در نهایت مقاومت آنتی­بیوتیکی در همه­ی جدایه­های آئروموناس هیدروفیلای تایید شده به روش دیسک دیفیوژن کربی- باور بررسی شد. بیست جدایه آئروموناس هیدروفیلا از تمام کلونی­های مشکوک به آئروموناس با روش PCR تایید قطعی گردید که بیشتر جدایه­ها به چندین آنتی­بیوتیک مقاومت نشان دادند. کمترین مقاومت نسبت به سفوتاکسیم و  سیپروفلوکساسین (25%>) و بیشترین مقاومت نسبت به ونکومایسین و کلیندامایسین (90%) مشاهده­شد. درمقایسه با سایرمطالعات، مشخص گردید که الگوی مقاومت آنتی­بیوتیکی این باکتری در مناطق مختلف، متفاوت می­باشد ازاین رو یافتن الگوی مقاومت در هر منطقه امری الزامی می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of isolated Aeromonas hydrophila antibiotic resistance profile from farmed common carp (Cyprinus carpio) in khuzestan province

نویسندگان [English]

  • N Moori Bakhtiari
  • R Peyghan
  • F Monzavi
چکیده [English]

Aeromonas are an example of emerging bacterial pathogens. Even though they have been recognized as primary fish and human pathogens. Aeromonas hydrophila are opportunistic pathogens that are at the same time infectious and enterotoxigenic and multiple antibiotic resistances (MAR) among Aeromonas hydrophila strains has been reported from many parts of the world. Under these circumstances, it will be worthwhile to find out the prevalence of antibiotic resistance of the Aeromonas hydrophila strains. The one hundred pieces of fish samples were collected from 4 common carp training pool in Khuzestan province. The part of intestine was collected in sterile plate and was homogenized. The samples were cultured in blood agar and incubated in 37centigrade degree temperature. Three to five Aeomonas hydrophila suspected colony, were selected from any plate and purified in blood agar. After initial evaluation of each colony by catalase, oxidase and gram staining, suspected strains DNA was extracted by boiling. Aeromonas hydrophila strains were confirmed by PCR assay and using of genus and species specific primers. Finally, multiple antibiotic resistance (MAR) of confirmed Aeromonas hydrophila isolates was evaluated by Kirby-Bauer disc diffusion method. Twenty Aeromonas hydrophila strains of Aeromonas suspected colonies were confirmed by PCR assay and the most of isolates had a multiple resistance. The least and the most resistance was observed regarding to cefotaxim and ciprofloxacin (<25%), vancomycin and clindamycin (90%), respectively. Compared with results of other studies, antibiotic resistance pattern of these bacterial strains is variable in different geographical areas; therefore resistant pattern of each group of bacteria must be determined in each area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aeromonas hydrophila
  • Common carps (Cyprinus carpio)
  • Antibiotic resistance
  • KHOUZESTAN PROVINCE