ارزیابی کیفیت آب دریاچه سد زاینده رود با استفاده از شاخص WQI

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

مطالعات زیستی و بوم­شناختی منابع آب از مباحث اساسی‌ در تحقیق و بررسی‌های علمی مربوط به منابع آب  است. شناسایی ویژگی­های هر اکوسیستم، موجودات زنده و فاکتورهای محیط زیستی حاکم بر آن، گام نخست این مطالعات محسوب می­شود. ارزیابی کیفیت منابع آب بخصوص منابع آب آشامیدنی در سال­های اخیر همزمان با کاهش کمیت و کیفیت منابع آب از اهمیت بسیاری برخوردار گردیده است. دریاچه­ها و مخازن آبی سدها به عنوان منابع مهم تامین کننده آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعت مورد توجه جوامع انسانی قرار گرفته است. استفاده بهینه از این منابع نیازمند روش­های مناسب پایش و حفظ کیفیت آن‌ها می­باشد. با توجه به اهمیت دریاچه سد زاینده­رود به عنوان منبع تامین کننده آب آشامیدنی و کشاورزی حوزه آبریز زاینده­رود و استان‌های همجوار، ارزیابی کیفیت آب این دریاچه ضروری بنظر می‌رسید. برای این منظور 5 ایستگاه نمونه برداری در نقاط مختلف دریاچه انتخاب و با تناوب 45 روز یکبار در طی فصول بهار و تابستان سال 1392 نمونه برداری در آن‌ها انجام شد. فاکتورهای، نیترات، نیتریت، اکسیژن محلول، هدایت الکتریکی، سختی و pH  آب اندازه گیری شد و شاخص WQI با استفاده از آن‌ها محاسبه گردید. نتایج حاصل کیفیت آب در یاچه سد زاینده رود را علیرغم تغییرات کاهشی در طی فصول بهار و تابستان در مجموع خوب (بین100-50) ارزیابی نمود. این مطالعه نشان داد که حفظ کیفیت آب دریاچه سد زاینده رود نیازمند یک مدیریت دقیق و همه جانبه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Water quality assessment of the Zayandehroud Lake using WQI index

نویسندگان [English]

  • M Khalaji
  • E Ebrahimi
  • E Motaghe
  • S Asadola
  • H Hashemenejad
چکیده [English]

Biological and ecological studies of water resources play an important role in both researches and scientific studies. The most important step for this study is identifying the characteristics of the ecosystem, living organisms and environmental factors. In recent years, Water quality evaluation, especially drinkable water, became both important and essential for reduction in quality and quantity of them. Lakes and ponds always being under attention as the most important resources for drinking and agricultural purposes. To improve efficiency of uses of the water resources, we need appropriate methods to determine quality of them. Investigate the quality of the Zayandeh roud lake water as an important resource to supplying drinking and agricultural water, in its basin and other province is necessary. In this study after determining 5 stations in different parts of the lake, sampling was done one time per every 45 days. WQI index calculated with use of 6 parameters: No2, No3, DO, EC, Hardness and, pH. However, despite of decreasing of the water quality of zayandeh roud lake, but according to WQI index, water of the lake was in the good category (50-100). This study was also showed that the water quality of zayandeh roud lake need a comprehensive management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • WQI index
  • Zayandehroud
  • Physicochemical factors