مطالعه خصوصیات فیزیکوشیمیایی آب در دریاچه پشت سد آزاد سنندج بمنظور فعالیت های شیلاتی

نویسندگان

1 پژوهشکده اکولوژی دریای خزر

2 مدیریت شیلات

چکیده

مخازن آبی نقش‌ و سهم مهمی‌ در پرورش و تولید آبزیان در بسیاری از کشورها دارا هستند. در این راستا، مطالعه حاضر دریاچه سد آزاد سنندج را از تیر 1394 تا خرداد 1395 با نمونه برداری در پنج ایستگاه و تعیین 18 پارامتر فیزیکوشیمیایی و مقایسه نتایج با استانداردهای آبزی پروری، مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان داد که ترموکلاین و اکسی کلاین حدود ماه خرداد شروع و سپس در ماه آذر از بین رفت. حداکثر لایه بندی دمایی و اکسیژنی به ترتیب در ماههای مرداد و خرداد به وقوع پیوست. اکثر فاکتورهای فیزیکوشیمیایی مورد بررسی، تفاوت معنی داری از مقادیر میانگین در دو لایه سطحی و عمقی نشان دادند (05/0T-test, p<) و میانگین پارامترهای دما، اکسیژن محلول، آلکالینیتی، سختی، pH، مواد جامد محلول و معلق و مواد مغذی در محدوده­ی حد مجاز استانداردهای مختلف بود. نتیجه اینکه، بر اساس نتایج خصوصیات فیزیکوشیمیایی، دریاچه سد آزاد با بکارگیری روشهای صحیح مدیریتی، برای فعالیتهای آبزی پروری با الگوی استاندارد، مطلوب می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on physico-chemical characteristics of Azad dam reservoir (Sanandaj) in order to fisheries activities

چکیده [English]

Dam reservoirs have important rules in aquaculture and fish farming in many countries. In this regard, water samples of Azad Dam reservoir (Sanandaj) were collected at five stations from July 2015 to June 2016. Then, the results of 18 physico-chemical parameters were compared with the aquaculture standards and thresholds. Results showed that thermocline and oxycline was started from June and they vanished in December. Maximum level of thermal and oxygen stratified were registered during August and June, respectively. Mean of the most physico-chemical parameters were significantly different between surface and bottom layers (T-Test, p<0.05). Mean of temperature, dissolved oxygen, total alkalinity, total hardness, pH, total suspended solid, total dissolved solid and nutrients were in range of standard threshold of different countries. As a result, based on physico-chemical parameters and with proper management decision, the dam reservoir could be considering suitable for standard pattern of aquaculture activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physico-chemical characteristics
  • Aquaculture
  • Azad dam reservoir
  • Sanandaj
  • Kurdistan