تعیین میزان غلظت فلزات سنگین نیکل و کادمیوم در بافت های عضله و کبد ماهی سنگسر معمولی (Pomadasys kaakan) در بندر بوشهر

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی، بوشهر.

چکیده

این تحقیق با هدف تعیین میزان غلظت فلزات سنگین نیکل و کادمیوم در بافت­های عضله و کبد ماهی سنگسر معمولی (Pomadasys kaakan) در بندر بوشهر در سال 1394 انجام پذیرفت. تعداد 20 قطعه ماهی سنگسر معمولی به صورت کاملاً تصادفی از بندر بوشهر توسط صیادان بومی منطقه صید گردید. بعد از زیست­سنجی، بافت عضله و کبد نمونه­ها جداسازی و هضم شیمیایی نمونه­ها به روش MOOPAM انجام شد و با استفاده از دستگاه جذب اتمی مجهز به کوره گرافیتی VARIAN مدل (AA 100) میزان غلظت فلز نیکل و کادمیوم در بافت­­ها اندازه­گیری گردید. بر اساس نتایج بدست آمده میانگین غلظت نیکل در بافت­ عضله و کبد ماهی سنگسر معمولی به ترتیب 074/0±284/0 و 081/0±344/0 میلی­گرم در کیلوگرم وزن خشک محاسبه شد و اختلاف معنی­داری را نشان نداد (05/0p>). همچنین بر اساس نتایج بدست آمده میانگین غلظت کادمیوم در بافت­ عضله و کبد ماهی سنگسر معمولی به ترتیب 011/0± 118/0 و 021/0± 132/0 میلی­گرم در کیلوگرم وزن خشک محاسبه شد و اختلاف معنی­داری را نشان داد (05/0>p). نتایج این مطالعه نشان داد که غلظت فلزات سنگین نیکل و کادمیوم در بافت­ خوراکی (عضله) ماهی سنگسر معمولی در منطقه مورد مطالعه پایین­تر از حد مجاز استاندارد­های سازمان بهداشت جهانی (WHO)، سازمان جهانی غذا و کشاورزی (FAO)، مرکز ملی بهداشت و پزشکی استرالیا (NHMRC)، وزارت کشاورزی، شیلات و غذای انگلستان UK(MAFF) و سازمان غذا و دارو آمریکا (FDA) بود. لذا استفاده از این گونه برای مصارف انسانی مشکلی را از دیدگاه سلامت و بهداشت عمومی ایجاد نخواهد کرد.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of heavy metal (Nickel and Cadmium) concentrations in muscle and liver tissues of (Pomadasys kaakan) in Bushehr seaport

نویسندگان [English]

  • R Obeidi
  • A Pazira
  • F Ghanbari
  • S Noghdani
چکیده [English]

The aim of this study was to determine the concentrations of heavy metals Nickel and Cadmium in muscle and liver tissues of Pomadasys kaakan in Bushehr seaport during 2015. 20 samples of Pomadasys kaakan were caught completely at random from Bushehr seaport by the area local fishermen should be omitted. After biometry of the samples, the muscle and liver tissues of the samples were separated and chemical digestion of the samples was done by MOOPAM, then Nickel and Cadmium accumulation levels in tissues were measured using Graphite furnace atomic absorption instrument (VARIAN AA 100). Based on the obtained results the mean concentrations of Nickel in muscle and liver tissues of Pomadasys kaakan were calculated 0.284 ± 0.074 and 0.344 ± 0.081 mg/kg dry weight respectively and showed that there were no significant differences (P>0.05). Moreover, based on the obtained results the mean concentrations of Cadmium in muscle and liver tissues of Pomadasys kaakan were calculated 0.118 ± 0.011 and 0.132 ± 0.021 mg/kg dry weight respectively and showed that there were significant differences (P<0.05). The results of this study revealed that the Nickel and Cadmium metals concentration in edible tissues (muscle) of Pomadasys kaakan in study station are lower than the levels permitted within the standards of WHO, FAO, NHMRC, UK(MAFF) and FDA. So the use of these species for human consumption from the perspective of public health will not create a problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nickel
  • Cadmium
  • muscle
  • liver
  • Pomadasys kaakan