بافت شناسی تخمدان ماهی تون زرد باله (Thunnus albacares) در منطقه چابهار (دریای عمان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

تهران

چکیده

 در این تحقیق خصوصیات بافتی تخمدان ماهی تون زردباله (گیدر) (Thunnus albacares) در دریای عمان طی اسفند ماه 1376 تا آبان ماه 1377 مورد بررسی قرار گرفت. تخمدان 40 عدد ماهی تون زردباله نمونه برداری و در محلول بوئن تثبیت گردید. نمونه ها مطابق روش استاندارد بافت شناسی، آبگیری، شفاف سازی و پارافینه شده و سپس مقاطع 5 میکرونی از آنها تهیه و بوسیله میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفتند. تخمدان گونه فوق فاقد (Germinal disk) می باشد. تفاوت بافتی بین سه بخش میانی، ابتدائی و انتهایی تخمدان در هیچ یک از مراحل جنسی وجود ندارد ) 01/0 (P<. چهار مرحله جنسی شامل: نابالغ، در حال بلوغ، در حال رسیدن و رسیده در ماهیهای آزمایش شده مشاهده گردید. اندازه قطر اووسیت در تخمدان طی روند اووژنز دارای مراحل: نابالغ (کمتر از 20 میکرون)، در حال بلوغ (بیشتر از 40 میکرون)، در حال رسیدن (کمتر از 60 میکرون) و رسیده (120 میکرون) بوده و در مجموع تخمدان این ماهی از نوع ناهماهنگ (Asynchronous) می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • Sh. Oryan
  • H. Hosseinzadeh
  • S. Ebdali
tehran