بررسی صید و برخی جنبه های زیست شناختی کفال ماهیان در حوضه جنوبی دریای خزر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

ساری

چکیده

 صید ماهیان استخوانی از جمله کفال ماهیان در ایران به روش پره ساحلی گردان در سه استان گلستان، مازندران و گیلان در دریای خزر انجام می شود. در این مطالعه صید و صید در واحد تلاش سالهای 73-1372 الی 81-1380 و همچنین شاخصهای مهم زیستی شامل: طول، وزن و سن دو گونه کفال طلایی و کفال پوزه باریک طی سالهای 80-1379 و 81-1380 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که میزان صید طی دهه اخیر روند افزایشی داشت و در سال 81-80 به حداکثر مقدار خود رسید. میزان صید در واحد تلاش نیز از 114 کیلوگرم در هر بار پره کشی در سال 73-72 به 43 کیلوگرم سال 76-75 کاهش ولی طی سالهای 80-79 و 81-80 بترتیب به 66.4 و 78.4 کیلوگرم افزایش یافت. میانگین طول چنگالی کفال طلایی در سالهای 80-79 و 81-80 بترتیب 32.7 و 32.3 سانتیمتر، وزن 418.3 و 419.8 گرم و ضریب چاقی 0.61 و 0.93 بود. میانگین طول چنگالی کفال پوزه باریک نیز بترتیب 27.5 و 25.1 سانتیمتر، وزن 224.7 و 179.1گرم و ضریب چاقی 0.91 و 0.73 بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد که مطابق افزایش تلاش صیادی، میزان صید و صید در واحد تلاش کفال طلایی افزایش یافته ولی شاخصهای زیستی تغییری نشان ندادند. بنابر این نتیجه گرفته می شود که ذخایر این ماهی در شرایط مطلوبی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SOME BIOLOGICAL ASPECTS AND CATCH TREND OF MULLETS IN THE SOUTHERN CASPIAN SEA

نویسندگان [English]

  • H. Fazli
  • D. Ghaninezhad
Sari
چکیده [English]

Mullet and other bony fishes are caught by beach seine in Iranian coastal zone in Golestan, Mazandaran and Guilan provinces. The catch and CPUE trend of mullets were compared during 1993 to 2001 and some biological characteristics such as: species composition, length, weight, K and age of Liza aurata and L. saliens were analyzed. In 1990s, the results showed that amount of catch has been increased and the maximum catch occured in 2001. CPUE decreased from 114 kg (in each seine) in 1993 to 43 kg in 1996 whereas 2001 increased to 66.4 and 78.4 kg in 2000 and 2001, respectively. The mean fork length, weight and K for L. aurata species were measured 32.7 and 32.3 cm, 418.3 and 419.8 g and 0.61 and 0.93 and for L. saliens species were 27.5 and 25.1 cm, 224.7 and 179.1 g and 0.91 and 0.71 for years 2000 and 2001, respectively. According to this data in spite of increasing in catch, CPUE of L. aurata has increased and there is no changes in respect of biological aspect. Therefore, it was concluded that this species is harvested of a sustainable level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • MULLET
  • LIZA AURA/A
  • LIZA SALIENS
  • Catch
  • biology
  • Caspian Sea
  • Iran