بررسی میزان همبستگی تغییرات کلروفیل a و عامل شفافیت در حوضه جنوبی دریای خزر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ساری

2 گرگان

چکیده

 کلروفیل a که رنگدانه اصلی فرآیند فتوسنتزی در فیتوپلانکتونهای دریایی است که با اندازه گیری آن نه تها می توان بیوماس آنها را تخمین زد بلکه یک شاخص واقعی قابل روئیت برای حالتهای تروفیک یک اکوسیستم آبی بشمار می رود. تعداد کل نمونه های اندازه گیری شده برای عمق شفافیت و کلروفیل a طی چهار فصل در سال 1375، در 81 ایستگاه مطالعاتی بترتیب برابر با 81 و 1601 بوده است. مطالعه یکساله حوضه جنوبی دریای خزر در ایستگاههای تحقیقاتی نشان داد که میانگین میزان کلروفیل a و در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب برابر با 1.072، 0.550، 1.848، 0.966 میلی گرم بر متر مکعب و عمق شفافیت برابر با 6.42، 8.86، 5.62، 5.22 متر متغیر بوده است. آنالیز آماری نشان داده است که رابطه این دو عامل ضریب همبستگی معنی داری (r=0.65، P<0.01) را برای حوضه جنوبی دریای خزر پیش بینی می کند. با توجه به ضریب همبستگی بدست آمده در مقایسه با دیگر دریاچه ها (دریاچه فلوریدا و واشینگتن)، همبستگی کمتری را بین این دو عامل نشان داده است و ضروری بنظر می رسد که با مطالعات مستمر در این حوضه بتوان ضریب همبستگی بالاتر و معادله کاربردی بهتری بدست آورده تا با اندازه گیری ساده عامل عمق شفافیت، تخمین دقیقتری از میزان کلروفیل a و بطور غیرمستقیم وضعیت تروفیک و بیوماس جلبک ها محاسبه گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CORRELATION BETWEEN CHANGES OF CHLOROPHYLL-A AND TRANSPARENCY IN THE SOUTHERN CASPIAN SEA

نویسندگان [English]

  • H. Nasrolahzadeh saravi 1
  • A. Hosseini 2
1 Sari
2 Gorgan
چکیده [English]

Chlorophyll-a is a main pigment for photosynthetic proccess in marine phytoplankton and by it either amount of biomass can be estimated or can be considered as an index for trophic level of aquatic ecosystem.
In year 1996,81 secchi disc depth were measured and 1601 samples of chlorophyll-a were collected seasonaly from the southern Caspian Sea. The results showed that average chlorophyll-a in seasonals of spring, summer, autumn and winter were 1.072,0.550, 1.848,0.966 mg/m3 and depth of transparency were 6.42,8.86, 5.62 and 5.22m, respectively.
The statistical analysis showed a significant correlation (P<0.01) between these two parameters in the southern Caspian Sea. More studies are needed to find out higher precise correlation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chlorophyll-a
  • TRANSPARENCY
  • SECCHI DEPTH
  • Caspian Sea
  • Iran