پرورش مولد میگوی سفید هندی Penaeus indicus از طریق پرورش میگوهای جوان پرورشی و وحشی با استفاده از غذای طبیعی در محیط بسته

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

اهواز

چکیده

در این مطالعه یک گروه میگوی کاملا پرورشی (POB)، یک گروه میگوی نیمه پرورشی (SPB) و یک گروه میگوی وحشی (WLB) مورد بررسی و مقایسه قرار گرفتند. دو گروه میگوی کاملا پرورشی و گروه نیمه پرورشی با استفاده از غذای طبیعی شامل اسکوئید و آرتمیا از مهر 78 تا تیرماه 79 در شرایط کنترل شده و در تانک های بتنی 12 متر مکعبی در مرکز تکثیر بند امام به منظور دست یابی به مولدین بالغ پرورش داده شدند. غذای طبیعی قبل از استفاده از 0.1 درصد مولتی ویتامین مخلوط شده و در سه نوبت به میگو داده می شد. میزان غذا دهی تا حد سیری بوده و هر روز صبح غذای اضافی همراه با مدفوع از محیط خارج می گردید. دمای آب در طول دوره پرورش بین 15 تا 26.5 درجه سانتیگراد متغیربوده و شوری آن در 30ppt ثابت بوده است. در این مطالعه هر دو گروه رشد خوبی داشته و حدود 50 درصد از مولدهای ماده نیمه پرورشی و 30 درصد از ماده های پرورشی به مرحله بلوغ رسیده و اکثر آنها ضمن تکثیر، از آنها تخم و لارو استحصال گردید. تقریبا همه نرها از دو گروه به مرحله بلوغ رسیدند. گروه شاهد از منطقه جاسک صید شده و در مرکز تکثیر کلاهی تکثیرشده و تخم و لارو آنها با همان روشی که برای دو گروه دیگر به کار برده شد شمارش و ثبت گردید. مقایسه شاخص های بیومتریک و تولید مثلی این سه گروه مولد نشان می دهد که مولدین دریایی از لحاظ طول کل، وزن، هم آوری و میزان ناپلی به صورت معنی داری (P<0.05) بر دو گروه دیگر برتری داشته اند. این برتری تنها به بالا بودن اندازه مولدین دریایی مربوط میشود چرا که همبستگی معنی داری (P<0.05) بین هم آوری با طول کلی و وزن وجود دارد. همچنین میزان تبدیل تخم به لارو درمولدهای نیمه دریایی به صورت معنی داری (P<0.05) از دو گروه دیگر بیشتر بوده است. از طرف دیگر با توجه به ضریب بالای ماندگاری پست لارو از ناپلی حاصل ازمولدهای نیمه پرورشی (حدود 30درصد) علیرغم حمل ناپلی، و نیز معنی دار بودن افزایش طول و وزن درمیگوهای بازاری حاصل ازمولدهای نیمه پرورشی نسبت به میگوهای مشابه تولید شده از مولدهای وحشی، می توان نتیجه گرفت که در شرایط یکسان کیفیت و بازدهی مولدهای نیمه پرورشی در مجموع بالاتر از دو گروه دیگر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CULTURE OF INDIAN WHITE PRAWN (PENAEUS INDICUS) BROODERS FROM ADOLESCENT SHRIMPS USING NATURAL DIET IN THE CAPTIVITY

نویسنده [English]

  • J. Ghafle maramazi
Ahvaz
چکیده [English]

The shrimp farming success in the future will greatly depend upon increasing supplies of healthy and high quality seed for stocking ponds. The limited and inconsistent availability of wild shrimp postlarvae together with an urgent need of establishing selective breeding programs, increased the interest in captive broods of penaeids. Many investigations have been carried out on several shrimp species world-wide. This study has been conducted on 3 shrimp groups since September to July 1999 in Bandar-e-Imam southwest Iran. The wild group (SPB) prepared from jask area and the pond group (POB) prepred from artificial ponds upon. harvesting them as marketable size have been investigated. 2 groups were exposed to natural diets consisting of squid and artemia biomass in same conditions using 12 m33 concrete tanks. Stocking density was 2 piece/m2 (1F:1M). Half part of the pond bottom covered by fine sand to reduce the stress where the other part has been used for feeding. Daily ration given in 3 times by satiation method. Also reproductive performance of wild gravid brooders (WLB) were recorded as a control group. 2 examined groups well and around 30% of POB females successfully ripened an produced eggs and nauplii. Almost all males of both groups were matured. Data showed fecundity is highly correlated to the TL and W of the brooders by positive trend. Considering the TL, W, fecundity and nauplii production the WLB brooders are significantly (P<0.05) higher than 2 other groups, while the SPM brooders are significantly (P<0.05) higher in hatchability. Meanwhile the survival rate from nauplii to postlarvae stage was around 30% for SMP brooders. On the other hand the growth parameters (TL,W) of the marketable size of the shrimps produced from SMP brooders were significantly (P<0/05) higher than those produced from WLB group. Since the fecundity is important by increasing the brood size thus the data suggest the superiority of the SPM brooders. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • INDIAN WHITE PRAWN
  • Penaeus indicus
  • NATURAL DIET
  • Culture