برآورد پارامترهای رشد ماهی حلوا سیاه ( Parastromateus niger ) در سواحل استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

تهران

چکیده

پارامترهای رشد ماهی حلوا سیاه با استفاده از اطلاعات فراوانی طولی در دریای عمان محدوده استان سیستان و بلوچستان در سال 1380 مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفت. در این تحقیق هر ماه در مراکز تخلیه رمین و پزم به طور متوسط 887 عدد ماهی حلوا سیاه که بوسیله تور گوشگیر (چشمه 95 میلیمتر) صید شده بودند، ریست سنجی شد. L∞ (طول بی نهایت) بدست آمده 57.8 سانتیمتر، K (ضریب رشد) برابر با 0.3 در سال و t0 برابر با -0.003 محاسبه گردید.
رابطه طول و وزن ماهی حلوا سیاه با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده محاسبه شد. مقادیر a،b و r (ضریب همبستگی) بترتیب 0.0469، 2.8296، 0.9143 محاسبه شد.
میانگین طول ماهی حلوا سیاه برای ماههای مختلف در این دو مرکز تخلیه محاسبه شد که آزمون توکی اختلاف معنی داری را برای ماههای مختلف نشان داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation growth parameters of parastromateus niger in the coastal waters of Sistan and Baluchestan, Oman Sea

نویسندگان [English]

  • A. Taghavi
  • Z. Bagheri
  • A. Ashja ardalan
  • A. Vosoghi
  • R. Nori
tehran
چکیده [English]

Using length frequency information collected for Parastromateus niger catch in the coastal waters of Sistan and Baluchestan, Oman Sea, we estimated growth parameters of the fish. The data were collected of the fork length of around 887 fish each month during 2001. The length infinity (L), growth coefficient (K) and the length at age zero (t0) of the fish measured as 57.8 cm, 0.3 per year and -0.003 respectively.
The relationship between the length and weight of the fish was estimated as 0.0469 for “a” , 2.829 for "b" and 0.914 for the correlation coefficient. The average length of the fish in different months of the year calculated and a Tukey test showed that this was significantly different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parastromateus niger
  • Growth parameters
  • Oman Sea
  • Iran