بررسی تاثیر رشد بیش از اندازه گیاهان آبزی بر کیفیت آب تالاب انزلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران

2 بندرانزلی

چکیده

 رشد بیش از اندازه گیاهان آبزی در بعضی از بخشهای تالاب انزلی باعث تغییر کیفیت آب این آبگیر شده است. در این تحقیق که در سالهای 1377 تا 1379 انجام گرفت، تاثیر رشد فراوان گیاهان آبزی غوطه ور نظیر سراتوفیلوم، گوشابها، گیاهان برگ شناور نظیر لاله مردابی و گیاهان شناور نظیر آزولا بر کیفیت آب تالاب انزلی مورد بررسی قرار گرفت. از طرف دیگر تاثیر شکل تاج و استقرار گیاهان آبزی بر محیط زندگی و مکان استقرار جانوران آبزی نیز مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که اکسیژن محلول در آب،PH و درجه حرارت در تالاب انزلی وابسته به توزیع رشد گیاهان آبزی در این آبگیر میباشد. از طرف دیگر توزیع عمودی اکسیژن محلول در آب،PH و درجه حرارت، مرتبط با محل استقرار تاج گیاهان آبزی در لایه های مختلف آب است. برخلاف گیاهان شناور و برگ شناور، میزان اکسیژن محلول در آب و PH در ناحیه تاج و زیر تاج گیاهان غوطه ور افزایش یافت. در آبهای عاری از گیاه به دلیل افزایش تلاطم و مخلوط شدن در لایه های مختلف آب نسبت به مناطق دارای گیاه، غلظت اکسیژن محلول در آب در لایه های زیرین بیشتر مشاهده گردید. در این تحقیق تغییراتی در میزان اکسیژن محلول در آب و PH در ارتباط با شکل رشد گیاهان آبزی که باعث شکل گیری تاج گیاه می شوند مشاهده گردید. همچنین تغییرات معنی داری در مقدار PH و اکسیژن محلول در آب، در تاج گیاهان غوطه ور که در نزدیکی سطح آب شکل گرفته بودند مشاهده گردید. این تغییر در سطح آبی که بوسیله گیاهان برگ شناور اشغال گردیده بود مشاهده نگردید. از طرف دیگر در زیر تاج گیاهان غوطه ور، شناور و برگ شناور، تغییرات معنی داری در مقدارPH و اکسیژن محلول در آب مشاهده نگردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating effects of the excessive growth of aquatic plants on water quality in Anzali Lagoon, south-western Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • Y. Filizadeh 1
  • H. Khodaparast 2
1 tehran
2 Anzali
چکیده [English]

In this study, excessive growth in submerged aquatic plants such as Coontail (Ceratophyllum demersum) and Pondweed (Potamogeton spp.), floating-leaved species such as Lotus (Nelumbo nucifera) and free-floating species such as Water Fern (Azolla filiculoides) in Anzali Lagoon was observed. We studied effects of excessive growth of these plants on water quality in Anzali Lagoon over the years 1998-2000. Assessed the possible effects of canopy formation and growing sites of these plants on habitat of aquatic animals was studied too.
 We showed that dissolved oxygen concentration (DO), pH and water temperature are associated with the growth and distribution of the aquatic plants, and established a significant relationship between vertical DO, pH and water temperature and location of canopy of these plants in the water column. Also, an increase in the amount of DO and pH in areas around the canopy and under it for submerged plants observed. This was not the case for floating-leaved and free-floating aquatic plants. The higher water turbulence in areas free from aquatic plants increased DO in lower layers of water column compared to areas covered with aquatic plants. We related the amount of DO and pH of water to growth form in aquatic plants that determines location of canopy formation in these plants.
Contrary to the location of canopy and growing site factors, the extent of growth of these plants did not show an effect on DO and pH of water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aquatic plants
  • Anzali lagoon
  • Water quality
  • Iran