تاثیر افزودن پودر میکروجلبک اسپیرولینا بر ترکیب اسیدهای چرب و اسیدهای آمینه پاستا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

اسپیرولینا پلاتنسیس Spirulina platensisریز جلبک سبز- آبی با محتوای مواد مغذی منحصر به فرد و دارای اثرات تغذیه­ای و درمانی متعددی می باشد که در غنی سازی فراورده های غذایی مختلف به­کار گرفته شده است. اطلاعات درباره غنی سازی آرد گندم با پودر ریزجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس جهت تولید پاستا بسیار اندک است. اثر افزودن پودر میکروجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس در سطوح صفر، 25/0، 5/0، 75/0 و 1 درصد وزنی بر مقدار پروتئین به وسیله­ روش میکروکجلدال و چربی  به روش سوکسله اندازه گیری شد.همچنین اثر این غنی سازی بر تغییرات اسیدهای آمینه و اسیدهایچرب به ترتیب به وسیله روش های کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا (HPLC) اندازه گیری شد. نتایج نشان دادند که سطوح مختلف پودر میکروجلبک اسپیرولینا تاثیر معنی داری بر ویژگی هایشیمیایی پاستا داشت (0.05>p).بر اساس نتایج بدست آمده، سطوح مختلف پودر میکروجلبک اسپیرولینا تاثیر معنی داری بر برخی اسیدهای آمینه ضروری و برخی اسیدهای چرب غیراشباع پاستا داشت (0.05>p). با افزودن 25/0 درصد پودرمیکروجلبک اسپیرولینا پلاتنسیس به پاستا، ضمن دستیابی به محصول غنی شده به عنوان یک غذای فراسودمند، ارزش غذایی آن بهبود می یابد، ویژگی­های میکروبیولوژی محصول نهایی بر اساس استاندارد ملی ایران حفظ می شود و محصولی مورد پذیرش مصرف کنندگان ارائه می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application effects of Spirulina powder on the fatty acid and amino acid composition of pasta

نویسندگان [English]

  • S Mostolizadeh
  • Y Moradi
  • M.S Mortazavi
  • A Motallebi
  • M Ghaeni
چکیده [English]

Spirulina platensis is a blue-green microalgae with unique nutrient content and numerous nutritional and therapeutic effects which is used for enrichment of various food products. There is a lack of knowledge about wheat flour fortification in pasta production with powdered Spirulina platensis. Therefore, the application effects of Spirulina platensis powder at  various levels of 0.0, 0.25, 0.5, 0.75 and 1 % of pasta weight were evaluated, on the amounts of protein and fat content of pasta by micro-Kjeldahl and Soxhlet extraction methods, respectively. The effects of fortification on the amino acids and fatty acids of pasta, were evaluated by Gas Chromatography (GC) and High Performance Liquid Chromatography (HPLC), respectively. Adding various amounts of Spirulina powder showed significant effects on chemical parameters of pasta (p<0.05). Based on the results, using various amounts of spirulina powder showed significant effects on some of the  essential amino acids and unsaturated fatty acids of pasta (p<0.05). Addition of 0.25 % of Spirulina platensis powder to pasta resulted in production an enriched food which is a functional food with improved nutritional value. appropriate microbiological characteristics of the final product according to the Iran national standards and consumer acceptance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spirulina platensis microalgae powder
  • Pasta
  • Enrichment
  • Functional food