تجمع فلزات نیکل و وانادیوم در عضله هشت گونه ماهی منطقه بحرکان بندر هندیجان (خلیج فارس)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق در سال 1392 به منظور تعیین و مقایسه میزان فلزات نیکل و وانادیوم در عضله هشت گونه ماهی خلیج فارس شامل ماهی حلوا سفید (Pampus argenteus)، شانک زردباله (Acanthopagrus latus)، هامور معمولی (Epinephelus ‌coioides)، بیاه (Liza macrolepis)، مید (Liza klunzingeri)، صبور (Tenualosa ilisha)، کفشک زبان گاوی (Cynoglossus arel) و زمین کن دم نواری (Platycephalus indicus) در استان خوزستان انجام شد. 120 قطعه نمونه ماهی از اسکله صیادی بحرکان در استان خوزستان تهیه شد. هضم شیمیایی نمونه های ماهی به روش مرطوب و سنجش نیکل و وانادیوم به روش جذب اتمی با دستگاه Perkin Elmer 4100 انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق آزمون دانکن و آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) انجام شد. در این تحقیق میزان وانادیوم و نیکل در گونه های ماهی اختلاف معنی داری داشت (p<0.05). بالاترین غلظت نیکل در ماهی هامور معمولی (587/0 میلی گرم در کیلوگرم وزن تر) و پایین ترین میزان در عضله ماهی حلوا سفید (223/0 میلی گرم در کیلوگرم وزن تر) به دست آمد. بالاترین غلظت وانادیوم در ماهی هامور معمولی (184/0 میلی گرم در کیلوگرم وزن تر) و پایین ترین میزان در عضله ماهی زمین کن دم نواری (109/0 میلی گرم در کیلوگرم وزن تر) به دست آمد. در این تحقیق میزان وانادیوم در عضله ماهیان مورد مطالعه پایین تر از حد مجاز سازمان بهداشت جهانی (5/0 میلی گرم بر کیلوگرم وزن تر) بود، اما میزان نیکل در عضله ماهیان مورد مطالعه بالاتر از حد مجاز سازمان بهداشت جهانی (38/0 میلی گرم بر کیلوگرم وزن تر) به دست آمد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Accumulation of metals, Ni and V in the muscle in eight species of fishes from Bahrekan of Hendijan port (Persian Gulf)

نویسندگان [English]

  • A Omidpour
  • A Askary Sary
  • N Javadzadeh Pourshalkouhi
چکیده [English]

This study was carried out to determine and comparison of concentration metals nickel and vanadium in muscle of eight species of fish, Epinephelus coioides, Platycephalus indicus, Cynoglossus arel, Acanthopagrus latus, pampus argenteus, Tenualosa ilisha, Liza macrolepis and Liza klunzingeri from Khuzestan province in 2013. 120 samples of fish collected from Bahrekan in Khuzestan province. Chemical digest samples of fish by wet method and nickel and vanadium measured by Perkin Elmer 4100 atomic absorption spectrometry. Data were analyzed statistically using one-way ANOVA and Duncan test. In this study concentrations of nickel and vanadium in species of fish were significantly different (p<0.05). The highest of concentrations Ni was in Epinephelus coioides (0.587 mg/kg/ww) and lowest in muscle of Pampus argenteus (0.223 mg/kg/ww), respectively. The highest concentration of V was in Epinephelus coioides (0.184 mg/kg/ww) and lowest in muscleof Platycephalus indicus (0.109 mg/kg/ww), respectively. In this study concentration of V in muscle of fishes were lower than that limitation of WHO (0.5 mg/kg), but the concentration of Nickel in the muscle of fishes were higher than WHO standard limits (0.38 mg/kg).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nickel
  • Vanadium
  • Fish
  • muscle
  • Hendijan port
  • Persian Gulf