بررسی اثرات بعضی از عوامل محیطی بر میزان آگار استخراج شده از جلبک گراسیلاریا (Gracillaria corticata) در سواحل خلیج فارس ، بندر لنگه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران

2 نور

چکیده

بررسی تاثیر عوامل محیطی و تغییر فصل بر مقدار آگار استخراج شده از جلبک گراسیلاریا (Gracilaria corticata)در سواحل بندرلنگه بصورت ماهانه به مدت یک سال، از خرداد ماه 1382 تا اردیبهشت ماه 1383 انجام گرفت. به همین منظور نمونه برداری از سواحل جلبک خیز آزمایشی در هنگام جزر صورت گرفت. درجه حرارت سطح آب، شوری آب و تغییرات یون های آمونیوم و فسفات آب در منطقه آزمایشی اندازه گیری شد که میانگین این عوامل بترتیب ‏27.8 درجه سانتیگراد، 36.38 قسمت در هزار، 0.154 و 0.029 میلیگرم در لیتر بدست آمد. جلبک ها بعد از برداشت، خشک و توزین گردیدند. برای استخراج آگار از تیمار قلیایی استفاده گردید. بیشترین میزان آگار استخراج شده در مرداد ماه با 10.01 درصد و کمترین آن در آذر ماه با 5.44 درصد وزن خشک جلبک بدست آمد. میزان آگار با توده زنده جلبک گراسیلاریا و یون آمونیوم موجود در آب منطقه، همبستگی مثبت و معنی دار نشان داد (P<0.05). نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین میزان آگار از جلبک های برداشت شده در ماههای مرداد و فروردین بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental factors affecting Agar extraction from Grarcilaria corticata in the coastal areas of Persian Gulf, Bandar-e-Lengeh

نویسندگان [English]

  • F. Rafiei 1
  • M. Fatemi 1
  • Y. Filizadeh 1
  • Gh. Vosoghi 1
  • A. Esmaeili sari 2
1 tehran
2 Noor
چکیده [English]

The effects of environmental factors and season on agar extraction from Gracilaria corticata were investigated for the period 19931094 in the coastal areas of Persian Gulf. Water temperature, water salinity and ammonia and phosphate ions were measured monthly. Mean temperature was found to be 27.8 centigrade, mean salinity was 36.38 PPT., mean amonnia ions was 0.154mgi1 and mean phosphate ions was 0.029mgi1 . After harvesting, Gracilaria were dried and weighed and subjected to the alkali agar extraction method. Maximum and minimum agar yield were obtained in August and December with 10.01% and 5.44% respectively. There was a significant correlation between agar yield, biomass and ammonium fertility. Results showed that the maximum agar yield from Gracilaria was obtained in March and August......