شناسایی و پراکنش فیتو پلانکتونی در مناطق مختلف تالاب انزلی و نواحی ساحلی دریای خزر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 انزلی

2 بندرانزلی

چکیده

 این تحقیق طی دو سال نمونه برداری پلانکتونی از تیر ماه سال 1376 تا تیر ماه سال 1378، در 27 ایستگاه مطالعاتی از مناطق مختلف تالاب انزلی (شیجان، سیاکیشیم، روگاها، آبکنار و هندخاله) انجام پذیرفت. در مجموع 9 شاخه، 134 جنس و 278 گونه فیتوپلانکتونی شناسایی گردید. از بین گونه های شناسایی شده 56 جنس و 107 گونه مربوط به شاخه Chlorophyta، 39 جنس و 87 گونه مربوط به شاخه Bacillariophyta (Diatoms)، 2 جنس و 2 گونه مربوط به شاخ Xanthophyta،4 جنس و 4 گونه مربوط به شاخه Chrysophyta، 6 جنس و 34 گونه مربوط به شاخه Euglenophyta، 7 جنس و 9 گونه مربوط به شاخه Pyrrophyta، یک جنس و دو گونه مربوط به شاخه Cryptophyta، 18 جنس و 32 گونه مربوط به شاخ Cyanophyta و یک جنس و یک گونه نیز به شاخه Rhodophyta تعلق داشتند.
مطالعات نشان دادند که شاخه های سیانوفیتا و دیاتومه ها غالب ترین گونه های فیتوپلانکتونی و مناطق آبکنار (تالاب غرب) و هندخاله جنوبی، غنی ترین مناطق فیتوپلانکتونی از نظر تنوع و تراکم هستند. بیشترین فراوانی سیانوفیتا در فصل تابستان و در منطقه آبکنار بود که گونه های غالب این شاخه عبارتند از:
Oscillatoria limosa، Anabaenopsis raciborskii و Microcystis aeruginosa. شاخه دیاتومه ها در بیشتر فصول سال و در تمامی مناطق تالاب انزلی مشاهده شده اما در اواخر پاییز، زمستان و بهار تنوع بیشتری دارند. گونه های غالب این شاخه عبارت از Synedra ulna، Cyclotella menenghiniana acicularis و Nitzschia acicularis بوده همچنین گونه Rhizosolenia calcar-avis در نواحی ساحلی دریای خزر و نواحی مصبی و در فصل تابستان غالبیت دارد. از شاخ کلروفیتا گونه های مختلف از جنس Scenedesmus بیشتر در فصل بهار، از شاخه اوگلنوفیتا، گونه های Euglena acus و Terachelomonas armata بیشتر در مناطق شیجان و سیاکیشیم در فصول بهار و تابستان، از شاخه پیروفیتا گونه Gymnodinium coronatum در فصل تابستان و بیشتر در مناطق آبکنار و هندخاله، همچنین گونه Exuviaella cordata بیشتر در مصب و نواحی ساحلی دریای خزر و در فصل پاییز غالبیت داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phytoplankton species in Anzall Lagoon and Caspian Sea coastal waters

نویسندگان [English]

  • M. Makaremi 1
  • J. Sabkara 1
  • T. Kafash mohmmadjani 2
1 Anzali
2 Anzali
چکیده [English]

Plankton samples were collected in 28 stations in Anzali Lagoon and nearby coastal areas during 1997-1999. Overall, 9 phyla, 134 genera and 278 phytoplankton species were identified. Of the identified species, 56 genera and 107 species belonged to phylum Chlorophyta, 39 genera and 87 species belonged to Bacillariophyta, 2 genera and 2 species were from Xanthophyta, 4 genera and 4 species belonged to Chrysophyta, 6 genera and 34 species were from Euglenophyta, 7 genera and 9 species belonged to Pyrrophyta, I genus and 2 species were from Cryptophyta, 18 genera and 32 species were from Cynaophyta and I. genus and species was of Rhodophyta. We showed Cynaophyta and Bacillariophyta to be the most abundant phyla and western and southern parts of the lagoon the richest in terms of phytoplankton diversity and density. Cyanophyta planktons were the most abundant in summer in western part of the lagoon and were comprised of Micirocystis acruginosa, Oscillatoria litnosa and Anabaenopsis racibors.....