تعیین سن سرخو معمولی (Lutjanus johni) با استفاده از برش سنگ گوش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بندرعباس

2 تهران

چکیده

 این تحقیق به منظور شناخت ساختار سنی جمعیت ماهی سرخو معمولی (Lutjans johni) در استان هرمزگاه اجرا درآمد. نمونه برداری، از اردیبهشت ماه 1375 تا تیر ماه 1376 بطور ماهانه انجام شد. جمعا 613 ماهی جمع آوری گردید که از این تعداد 567 نمونه به روش مشاهده ظاهری سنگ گوش تعیین سن شدند. نتایج نشان داد که طی سال تنها یک لایه تیره و یک لایه روشن تشکیل می گردد. در مقایسه بین سن های برآورد شده به دو روش تعیین سن با استفاده از سنگ گوش اختلاف معنی دار بویژه در سنین 1 تا 6 سال و کل نمونه ها مشاهده شد (P<0.05). رابطه سن با طول ماهی برای این گونه بر اساس معادله فون بر تالانفی و با استفاده از روش حداقل مجذورها بدست آمد که عبارت بود از: 

Lt=89(1-e-0.165(t+10476)) 

همچنین رابطه بین طول و وزن ماهی مورد بررسی قرار گرفت و معادله زیر بدست آمد:

W=(4×10-5)×L2.8214

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AGE DETERMINATION OF JOHN'S SNAPPER (LUTJANUS JOHNI) USING OTOLITH SECTIONS

نویسندگان [English]

  • I. Kamali 1
  • T. Valinasab 2
  • H. Emadi 2
1 Bandarabbas
2 tehran
چکیده [English]

The age structure of John's Snapper (Lutjanus johni) in Hormozgan waters, south Iran was studied. We conducted monthly sampling starting in May 1996 and ending in July 1997. Totally, 613 fish specimens were collected, of which 567 and 308 specimens were aged based on whole and sectioned otoliths respectively. The snappers were found to be aged from 1 to 17 years old. Results showed that each year only one pair of opaque and translucent zones was formed. Age determination based on the two methods was significantly different especially in the fish aged 1 to 6 years (P<0.05).
Age-length relationship of the species based on sectioned otolith reading and total fish length using the least squares method was obtained as Lt = 89 (l-e-0165(t+1.476. Also, the length-weight relationship for the fish was determined as W= (4x10-5) x L2.8214.

کلیدواژه‌ها [English]

  • JOHN'S SNAPPER
  • LUTJANUS JOHNI
  • OTOLITH SECTIONS
  • AGE DTERMINATION
  • Hormozgan
  • Persian Gulf