بررسی چرخه تولید مثل خیار دریایی در آبسنگهای مرجانی جزیره کیش ، خلیج فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 گونه های خیار دریایی خانوادهStichopodidae جزء گونه های تجاری جهان می باشند. با توجه به ارزش تجاری گونه Stichopus hermanni، در این تحقیق، بیولوژی تولید مثل آن بررسی شده است. در مدت یکسال روی 252 نمونه مطالعه صورت گرفت. مورفولوژی غدد جنسی این گونه شبیه سایر گونه های جنس Stichopus بوده و تعیین جنسیت فقط در مرحله رسیدگی جنسی امکانپذیر می باشد. نسبت جنسی نر به ماده 1:1 بدست آمد. مطالعات ماکروسکوپی و میکروسکوپی (تهیه بافت) مراحل گامتوژنزیس را دقیقا" نشان دادند. شاخص گنادی و مراحل رسیدگی غدد جنسی نر و ماده بررسی شد. با توجه به نتایج بدست آمده چرخه تولید مثلی از اواخر زمستان آغاز شده و تا تابستان ادامه می یابد. مرحله فعال گامتوژنزیس مطابق با افزایش تناوب نوری و درجه حرارت بوده و حداکثر تخمریزی در تابستان صورت می گیرد. میانگین طول بدن در اولین رسیدگی جنسی 310 میلیمتر و میانگین قطر اووسیتها 200 میکرون می باشد. میزان شناوری اووسیت های رسیده بین 20 تا 30 میلیمتر در دقیقه بوده و نشاندهندﺓ آن است که تخمهای خارج شده از بدن به سطح ستون آب آمده و این مسئله با مشاهدات غواصان که لاروها را در سطح دیدند، مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EXUAL REPRODUCTION CYCLE OF THE SEA CUCUMBER (STICHOPUS HERMANNI) IN THE CORAL REEFS OF KISH ISLAND OF IRAN

نویسندگان [English]

  • A. Tehranifard
  • Sh. Oryan
  • Gh. Vosoghi
  • M. Fatemi
  • A. Nikoeian
چکیده [English]

Sea cucumber is commercially important in the world. Reproductive biology of Stichopus hermanni in the coral reefs of the Kish Island was investigated using 252 specimens. Morphology of the gonad of the sea cucumber species of the Kish Island was found to be similar to other species. We showed that the gonad colour is an unreliable character for sex determination except in maturity stage. We reported the gametogenesis sequence of events and found a sex ratio of 1:1 for the species. The sequence begins late in winter and continues until summer. The active stage of gametogenesis coincides with increasing photoperiod and temperature. Very little spawning activity out of season was noticeable and the maximum spawning was seen in summer. Average body length at first maturity was found to be 310 mm and the diameter of mature oocytes was 200 mm. Oocytes moved upward at a rate of 20-30mm per minute that confirms divers' reports of the abundance of developing Stichopus hermanni embryos near the water surface.

کلیدواژه‌ها [English]

  • STICHOPUS HERMANNI
  • sexual reproduction
  • KISH ISLAND
  • Iran