مقایسه شاخص های رشد ، بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی میگوی ببری سبز و میگوی سفید هندی در سایت پرورشی حله استان بوشهر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 این تحقیق به منظور مقایسه شاخصهای رشد، بازماندگی و ضریب تبدیل غذایی میگوی ببری سبز Penaeus semisulcatus و میگوی سفیدهندی Fenneropenaeus indicus انجام گرفت. مطالعه حاضر بصورت دو تیمار و هر تیمار با سه تکرار بصورت طرح کاملا تصادفی با ذخیره سازی بچه میگوهای 12 روزه (PL12) با میانگین وزنی 5 میلی گرم به مدت 109 روز پرورش در 6 استخر خاکی به مساحت 4/0 هکتار و تراکم 25 عدد پست لارو در متر مربع در سایت پرورش میگوی حله استان بوشهر در تابستان 1381 انجام گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که تا روز 31 دوره پرورش، تفاوت بین متوسط رشد ویژه دو گونه میگو معنی دار بود (05/0>P) و از آن روز تا پایان دوره پرورش، تفاوتها به حد معنی دار نرسید (05/0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparison of growth rate, survival and food conversion ratio in Penaeus semisulcatus and Fenneropenaeus indicus in Helleh site, Bushehr province

نویسندگان [English]

  • A. Arshadi
  • A. Kamali
  • A. Matinfar
  • R. Ehsani
  • J. Mirdar
چکیده [English]

Growth rate, survival and food conversion ratio were compared for two species of shrimp Penaeus semisulcatus and Fenneropenaeus indicus in Bushehr Province in summer 2002. The research was done with two treatments each in three replications in 0.4 ha ponds. Twenty five post larvae of the shrimps in stage PL sub(12) with a mean weight of 5mg were stocked per square meter of the ponds and cultured for 109 days. We found significant differences during the first 31 days in SGR between P. semisulcatus and F. indicus (P0.05). The mean final harvest rate was 903.33kg and 1025.00kg in each pond for P. semisulcatus and F. indicus, respectively. No significant differences in physical and chemical parameters were observed between the two species......