بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت تاسماهی روسی ( Acipenser gueldenstaedtii ) شمال خزر ( رودخانه ولگا ) و خزر جنوبی ( آبهای ایران و ترکمنستان ) با استفاده از روش میکروستلایت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 در این مطالعه ساختار ژنتیک جمعیت تاسماهی روسی دریای خزر با استفاده از روش میکروستلایت مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 28 نمونه از مولدین تاسماهی روسی از رودخانه ولگا (در جوار کارگاه تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری برتیولسکی، آستراخان - روسیه) و 42 نمونه از خزر جنوبی (آبهای ایران و ترکمنستان) جمع آوری و سپس 2 گرم از باله دمی آنها در الکل اتیلیک 96 درصد قرار داده شد و به آزمایشگاه ژنتیک مولکولی انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان (رشت) انتقال داده شد. DNA ژنومی با استفاده از روش فنل- کلروفرم استخراج گردید. کمیت وکیفیت DNA با استفاده از روش اسپکتروفتومتری و الکتروفورز ژل آگارز تعیین گردید. واکنش زنجیره پلیمراز (PCR) با استفاده از 8 جفت آغازگر میکروستلایت صورت گرفت و محصول آن روی ژل پلی اکریل آمید 6 درصد الکتروفورز و سپس با نیترات نقره رنگ آمیزی شد. پس از شمارش و اندازه‏گیری آلل ها، کلیه پارامترهای ژنتیک جمعیت با استفاده از برنامه GenAlex محاسبه و رابطه فیلوژنی بین نمونه ها با استفاده از نرم افزار TFPGA رسم گردید. در این بررسی حداقل 10 و حداکثر 21 آلل در هر لوکوس مشاهده شد و میزان هتروزیگوسیتی مشاهده شده بین 50/0 تا 96/0 و مورد انتظار بین 74/0 تا 90/0 و بطور میانگین 68/0 بود. میزان تعادل هاردی واینبرگ در بین نمونه ها در جایگاه Ls-19 ،Ls-39 در تعادل و در سه جایگاه دیگر انحراف از تعادل را نشان دادند. شاخص Fst بین نمونه های ولگا و خزر جنوبی 03/0 و میزان شباهت بین نمونه ها در حد 66/0 و فاصله ژنتیکی در حد 41/0 بود. نتایج این بررسی نشان داد که بین نمونه های تاسماهی روسی مناطق مختلف خزر جنوبی اختلاف معنی داری وجود ندارد (P>0.05) ولی بین نمونه‏های تاسماهی روسی خزر جنوبی با تاسماهی روسی رودخانه ولگا اختلاف معنی‏داری وجود دارد (Rst=0.06 ،P<0.01). با توجه به نتایج بدست آمده می‏توان اعلام نمود که احتمالاً جمعیت تاسماهی روسی رودخانه ولگا به مناطق جنوبی دریای خزر مهاجرت نکرده و تاسماهی روسی خزر جنوبی، جمعیت مستقل از تاسماهی روسی رودخانه ولگا را تشکیل می دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on genetic structure of Russian sturgeon (Acipenser gueldenstaedtii) populations of the north (Volga River) and south Caspian Sea (coasts of Iran and Turkmenistan) using microsatellite techniques

نویسندگان [English]

  • M. Khoshkholgh
  • M. Porkazemi
  • A. Kamali
  • S. Rezvani
چکیده [English]

A total of 28 specimens of adult Russian sturgeon brood fish from the Volga River (Astrakhan, Russia) and 42 specimens from the south Caspian Sea (coastline of Iran and Turkmenistan) were collected. About 2g of fin tissue was stored in 96% ethyl alcohol and transferred to the genetic laboratory of the International Sturgeon Research Institute. Genomic DNA was extracted using phenol-chloroform method. The quality and quantity of DNA was assessed by Agarose gel electrophoresis and spectrophotometry. Polymerase Chain Reaction (PCR) was conducted using eight pairs of microsatellite primers and its products were electrophoresed using 6% polyacrylamid gel followed by silver nitrate staining. Allele sizes were measured in all populations, then genetic parameters were calculated using Gen Alex program and the phylogenetic relationship was determined and drawn using TFPGA program. A minimum of 10 and a maximum of 21 alleles were identified per locus and the observed heterozygosity ranged betwee.....