بررسی و اندازه گیری غلظت کشنده فلزات سنگین مس و سرب بر ماهی سفید ( Rutilus frisii kutum ) دریای خزر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق سمیت حاد فلزات سنگین مس و سرب بلحاظ وجود مقادیر قابل ملاحظه در فاضلابها و پسابهای صنعتی و سمیت متعاقب با هدف تعیین غلظت کشنده (LC5096h) و حداکثر غلظت مجاز آنها بر بچه ماهیان انگشت قد 1 تا 3 گرمی ماهی سفید در تابستان و پائیز 1385 اندازه گیری گردید. هدف اصلی از این آزمایش تعیین سطح فاقد اثرات مخرب بر آبزیان در چرخه زندگی آنها می باشد ، لذا لازم است مقادیر LC10، LC50، LC90 نیز تعیین گردد.
برای این آزمایش 21 عدد آکواریوم با حجم 30 لیتر تهیه گردید. تعداد 6 آکواریوم برای 6 تیمار ( غلظت ) در 3 تکرار به منظور افزایش دقت آزمایش و تعیین میانگین و 3 آکواریوم بعنوان شاهد بدون افزودن محلول فلزی فقط جهت اطمینان از سلامت کامل ماهیان مورد آزمایش و شرایط فیزیکی و شیمیایی مناسب آب در محلول آزمایش در نظر گرفته شد.
نتایج بدست آمده نشان داد مس نسبت به سرب برای ماهی سفید سمیت بیشتری دارد که سمیت کمتر سرب ناشی از تمایل زیاد آن به واکنش با املاح آب بخصوص کربناتها (CaCO3) و در نتیجه رسوب و خارج شدن آن از ستون آب می باشد.
از اثرات ظاهری فلزات سنگین روی بچه ماهیان می توان به شنای نامنظم و به پهلو، اختلالات عصبی در ساعات اولیه، افزایش ترشح و انعقاد موکوس در 48 ساعت اول، رسوب مواد در سرپوش آبششی، خونریزی مویرگهای آبششی، سفیدشدگی چشم و اختلال در سیستم کنترل رنگ بدن ناشی از کاهش اکسیژن محلول و مرگ بر اثر خفگی اشاره کرد. از مقایسه نتایج آزمایشات تعیین غلظت کشنده فلزات سنگین مس و سرب بر ماهی سفید در شرایط کاملاً مشابه با ماهی سیم مشخص گردید که ماهی سفید (92/1 LC5096 = میلیگرم در لیتر) در برابر فلز مس مقاومت بیشتری نسبت به ماهی سیم ( LC5096h= 17/1 میلیگرم در لیتر( داشته و در برابر فلز سرب ( LC5096h= 12/259 میلیگرم در لیتر( میلیگرم در لیتر) نیز حساسیت بیشتری نسبت به ماهی سیم (1/264LC5096h= میلیگرم در لیتر) نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on lethal concentration of Cu and Pb in Caspian Sea Kutum (Rutilus frisii kutum)

نویسندگان [English]

  • D. Golmarvi
  • Sh. Nezami
  • H. Negarestan
  • H. Khara
  • H. Khodaparast
  • F. Lakzaei
  • M. Vatanparast
چکیده [English]

The Guilan province in the north of Iran has witnessed a rapid industrial development in recent years causing pollution of water resources in rivers, wetlands and the Caspian Sea coastal areas. We studied the acute toxicity of Copper and Lead in kutum fingerlings through acute toxicity and M.A.C value determination in summer and autumn 2006. A total of 21 aquariums with a capacity of 30 liters each stocked with 10 fingerlings were used in our experiments with the two metals. Six aquaria and six concentrations of Cu and Pb composed the 18 treatments while 3 other aquaria were used as control. For each treatment, three replications were conducted. The relevant physical and chemical parameters of water during the experiments were measured including pH which was in the range 7-7.5, DH=200-250mg/l (CaCO sub(3)), DO= 80% and temperature which was recorded as 24 plus or minus 1C. Fish investigations were conducted in 24 hour intervals. The results indicated that the lethal concentration (LC s.....