بررسی برخی از خصوصیات زیستی ماهی شوریده به منظور بهینه سازی فصل صید در دریای عمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

83-1382 مورد بررسی قرا ر گرفت. بررسی توسعه مراحل جنسی (مرحله چهارم و پنجم) یک دوره تخمریزی طولانی ازشهریور تا اردیبهشت ماه برای ماهی شوریده برآورد گردیدکه براساس روند شاخص گنادی (GSI) دو اوج تخمریزی شامل پیک قوی در اسفند تا فروردین ماه و پیک ضعیف در آبان ماه نشان داد. مقایسه شاخص کبدی(HI) وضریب چاقی(Kn) با اوج تخمریزی رابطه عکس را نشان داد. براساس اولین طول بلوغ جنسی (40 سانتیمتر = (Lm50% و احتساب صید ماهی از طول کل 40 سانتیمتر، چشمه استاندارد (گره تا گره مقابل) برای صید این گونه 100 میلیمتر محاسبه گردید. در بررسی محتویات معده، گروه ماهیان به میزان80 درصد بیشترین محتویات معده را بخود اختصاص داد که در بین آنها ماهی آنچوی40 درصد از فراوانی کل را تشکیل داده بود. طول بی نهایت (L∞)، ضریب رشد (K)، t0 (سن در طول صفر)، مرگ و میرکل (Z)، مرگ و میر صیادی (F)، مرگ و میرطبیعی (M) و ضریب بهره برداری ((E بترتیب 6/68 سانتیمتر، 35/0 در سال، 26/0- ، 74/1، 05/1، 69/0 و6/0 برای این گونه محاسبه شد. همچنین رابطه طول و وزن ماهی شوریده محاسبه شد و مقادیرa، b وr (ضریب همبستگی) بترتیب 0085/0، 0435/3 و 98/0 بدست آمد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

BIOLOGICAL INVESTIGATION OF TIGER-TOOTHED CROAKER, OTOLITHES RUBER, IN OMAN SEA ALONG SISTAN AND BALUCHISTAN PROVINCE

نویسنده [English]

  • M. Azhir
چکیده [English]

During the years 2003-2004, biological aspects of Tiger-toothed Croaker, Otolithes ruber, was investigated in Oman Sea along Sistan and Baluchistan Province. Based on the frequency of developed maturity stages (IV,V), a prolonged spawning activity extending from August to March was determined for 0. ruber. The Gonadosomatic Index (GSI) suggests two peaks which a minor one in October and a major one in March-April. Comparison of Hepatosomatic Index (HI) and Condition Factor (Kn) with the spawning peak indicated a reverse relationship. According to length at first maturity (Lm50%=40cm) data and exploitation of fish at lengths more than 40cm, the stretched optimum mesh size of nets was calculated at 100mm. Analysis of stomach food items, showed that fish group dominated the diet (80%), of which Anchovy accounted for 40% of the total frequency. We estimated the exploitation rate of the fish at E= 0.6. The length infinity (L¥), natural mortality (M), fishing mortality (F), total mortality (Z) and Growth Coefficient per year (K) were calculated at 68.6, 0.69, 1.05, 1.74 & 0.35 respectively. The relationship between length and weight of the fish in the province was also determined. The parameters a, b and r (correlation coefficient) of the relationship were 0.0085, 3.0435 and 0.98 respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Otolithes ruber
  • biology
  • population dynamics
  • FISHING SEASON
  • Oman Sea