بررسی گرایش متخصصین تغذیه به مصرف ماهی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 ارتباط گسترده متخصصین تغذیه با عموم جامعه و نقش مؤثر آنها در تغییر نگرش و رفتار مصرف تغذیه ایی مردم غیرقابل انکار می باشد. لذا بررسی گرایش و طرز تلقی متخصصین تغذیه به مصرف ماهی می تواند در برنامه ریزی و سیاست گذاریهای آینده در تبلیغ و ترویج مصرف ماهی تاثیر بسزایی داشته باشد. برای آگاهی از گرایش و طرز تلقی متخصصین تغذیه به مصرف ماهی و بررسی نظرات آنها این تحقیق در شهریور ماه سال 1384 انجام شد. در این بررسی 144 نفر از متخصصین تغذیه بدون لحاظ کردن گرایش جنسیتی، سنی و مقطع تحصیلی، انتخاب و در این افکارسنجی شرکت نمودند. پرسشهای این افکارسنجی در دو گروه سئوالات عمومی و اختصاصی دسته بندی و تکمیل گردید. پس از تنظیم پرسشنامه ها، استانداردسازی و سنجش مقدماتی برای اصلاح پرسشنامه ها انجام گرفت. نتایج نشان داد 64 درصد متخصصین تغذیه تاثیر تبلیغات را برای افزایش مصرف ماهی زیاد و بسیار زیاد می دانند و این تاثیر با افزایش سن رابطه معنی دار دارد (P<0.05). 74 درصد پاسخگویان گسترش مراکز عرضه و دسترسی آسان مردم را به ماهی زیاد و بسیار زیاد می دانند و 34 درصد آنها برای خرید ماهی مراکز مورد اطمینان خرید را ترجیح می دهند. بیش از 40 درصد متخصصین تغذیه ماهی پاک شده و آماده مصرف، فیله، تازه یا منجمد را دراولویت اول خرید قرار می دهند. بطور کلی براساس دیدگاه متخصصین تغذیه نتایج نشان می دهد، گسترش مراکز عرضه، افزایش تبلیغات و اطلاع رسانی، رعایت اصول بهداشتی و بهبود کیفیت فرآورده های ماهی و ایجاد مراکز مورد اطمینان عرضه می توانند تاثیر بسزایی در گسترش مصرف ماهی در ایران داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AN INVESTIGATION OF FISH CONSUMPTION ATTITUDE AMONG NUTRITION EXPERTS IN IRAN

نویسندگان [English]

  • H. Salehi
  • A. Mokhtari
چکیده [English]

Nutrition experts have a large audience form the general public, so they can exert high impacts on the fish consumption attitude of the lay people. As such, we deemed an investigation of the fish consumption attitude of nutrition experts of great importance in fish extension planning and policy making. We selected 144 nutrition experts and interviewed them in September 2005. The results showed that 64% of the respondents believed advertisement on fish .consumption could have high to very high effect on the promotion of fish consumption attitude of the people. The experts believed that a significant relationship exists between success in promotion of fish consumption in the general public and people's age (P<0.05). 74% of respondents believed that market expansion and access to it would promote the consumption while and 34% noted that trust in the seller was of higher importance. 40% of respondents preferred gutted fish or fillet, fresh or frozen. Overall, fish market expansion, advertisement and promotion, health factors, quality and trust in the seller were flagged by the experts to have effects in increasing fish and fishery products consumption in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fish consumption
  • Nutrition
  • Attitude
  • Iran