انگل های ماهیان رودخانه چالوس و دریاچه ولشت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 در تحقیق حاضر فون انگلی ماهیان رودخانه چالوس و دریاچه ولشت برای اولین بار گزارش می گردد. در این بررسی تعداد 80 عدد ماهی در تابستان 1384 و بهار 1385 از محل ورودی رودخانه برار به رودخانه چالوس در مرزن آباد و نیز نواحی شرقی و غربی دریاچه ولشت بوسیله تور پرتابی صید و زنده به آزمایشگاه مرکز تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی مرزن قزل منتقل گردیده و مورد بررسی قرار گرفتند. سه گونه انگل تک یاخته شامل از پوست و باله Trichodina trutta ، Ichthyophthirius multifiliis از پوست Chilodonella hexastica ، Oncorhynchus mykiss ، جدا شد. انگلهای پریاخته شامل پنج گونه منوژن شامل: Gyrodactylus Leuciscus cephalus ، O. mykiss وGyrodactylus derjavini از پوست و آبشش ماهی O. mykiss ، انگل Gyrodactylus sp1 از پوست و آبشش Chalcalburnus chalcoides و انگل Gyrodactylus sp2 از پوست و آبشش Barbus capito و انگل Gyrodactylus sp3 از پوست وآبشش Capoeta capoeta gracilis و انگل Tetraonchus menonteron از آبشش Esox lucius ، سخت پوست Argulus foliaceus از باله ماهیChalcalburnus chalcoides و Myxobolus saidovi از آبشش ماهی Capoeta capoeta gracilis ، سستود Bothriocephalus gowkongensis از روده B. capito و نماتود Raphiascaris acus از روده Esox lucius جدا شد. سستود Bothriocephalus gowkongensis برای اولین بار از ماهی B. capitoجدا شده و این ماهی بعنوان میزبان جدید این انگل در ایران معرفی می شود. انگل Myxobolus saidovi نیز برای اولین بار از رودخانه چالوس گزارش می گردد. بعلاوه بغیر از Tetraonchus menonteron، سایر گونه های انگلی یافت شده از ماهیان دریاچه ولشت برای اولین بار گزارش می شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

FISH PARASITES IN VALASHT LAKE AND CHALNS RIVER

نویسندگان [English]

 • A. Mayar
 • A. Bozorgnia
 • J. Pazoki
 • M. Barzegar
 • M. Masomian
 • B. Jalali
چکیده [English]

Fish parasites from Valasht Lake and Chalus River were studied in spring 2005 and summer 2006. Fish specimens were caught by hand net and transported to local laboratory alive. We found three protozoa species, Trichodina trutta and Ichthyophthirius multifiliis on Oncorhynchus mykiss; and Chilodonella hexastica on the skin of O. mykiss and Leuciscus cephalus. We also separated metazoan parasites from the fish in the two sampling sites that included Gyrodactylus derjavini infecting skin and gill of O. mykiss, G. sp 1 infecting Alburnoides bipunctatus, G. sp2 from Barbus capito and G. sp3 from Capoeta capoeta gracilis and Tetraonchus menonteron that infested the gills of Esox lucius. Other parasites which we found were Myxobolus saidovi from the gills of C. c. gracilis, Bothriocephalus gowkongensis from intestine of Barbus capito, Raphidascaris acus from intestine of E. lucius and finally Argulus foliaceus from skin of Chalcalburnus chalco ides. This is a first time report of a new host, B. capito for Bothriocephalus gowkongensis and a new locality Chalus River for Myxobolus saidovi parasites. Furthermore, with the exception of Tetraonchus menonteron which have been reported before, the rest of the parasites of the fishes from Valasht Lake are reported for the first time.

کلیدواژه‌ها [English]

 • PARASITES
 • Fish
 • Host
 • FRESHWATER
 • Mazandaran province
 • Iran