اثر آرتمیا اورمیانای غنی شده با ویتامین E و اسیدهای چرب غیراشباع بر میزان رشد، بازماندگی و مقاومت به تنش شوری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 این آزمایش در مدت 6 هفته به منظور تعیین اثرات ناپلئوس آرتمیا اورمیانا (Artemia urimiana) غنی شده با ویتامین E (آلفا- توکوفرول استات) و اسید چرب غیراشباع حاوی 18 درصد EPA و 12 درصد DHA روی میزان رشد، ماندگاری و مقاومت در مقابل تنش شوری در لارو فیل ماهی (Huso huso) انجام شده است. لاروهای فیل ماهی با میانگین وزنی 2/6±8/69 میلی گرم در زمان تغذیه آغازین در چهار تیمار و سه تکرار با ناپلئوس آرتمیا اورمیانا غنی شده با اسیدهای چرب غیراشباع حاوی 20 و50 درصد ویتامین E ( بترتیب گروه های E1 و E2) و اسید چرب فاقد ویتامین E (گروه HUFA) تغذیه شدند. تغذیه ماهیان گروه شاهد (بدون غنی سازی) نیز تا پایان آزمایش با استفاده از آرتمیای غنی نشده صورت گرفت. لاروها از روز اول تغذیه خارجی تا روز پنجم با آرتمیای غنی نشده و پس از آن به مدت 7 روز با آرتمیای غنی شده تغذیه شدند. تمامی تیمارها پس از اتمام غنی سازی تا پایان روز چهلم از دافنی تغذیه نموده و سپس نمونه هایی از آنها به مدت 2 روز در معرض تنش شوری 12 گرم در لیتر قرار گرفتند. نمونه های خون ماهیان نیز در پایان استرس شوری جمع آوری شد تا برای بررسی شاخص هماتوکریت مورد استفاده قرار گیرد. نتایج بدست آمده از نظر میزان رشد تفاوت آماری معنی داری را در بین تیمارها نشان داد. بیشترین رشد در ماهیان گروه E1 (58/0±29/4 گرم) و کمترین میزان درگروه شاهد (22/0±88/2 گرم) بدست آمد. درصد بقاء در بین گروه های آزمایشی اختلاف معنی داری را نشان نداد (05/0<p). پس="" از="" گذشت="" 48="" ساعت،="" هرچند="" که="" درصد="" بازماندگی="" در="" مقابل="" شوری="" بین="" گروه="" های="" شاهد="" و="" hufa="" معنی="" دار="" نبود="" اما="" این="" میزان="" سایر="" تیمارهای="" غنی="" سازی="" دارای="" تفاوت="" قابل="" ملاحظه="" ای="" مقایسه="" با="" تیمار="" بود="" (05="" 0="">P). شاخص هماتوکریت ماهیان پس از گذشت 24 و 48 ساعت تنش شوری در تیمارهای غنی شده و غنی نشده از نظر آماری تفاوتی نداشت (05/0

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The enrichment influences of Artemia urmiana with vitamin E and unsaturated fatty acids on growth, survival and salinity stress resistance in Beluga (Huso huso) larvae

نویسندگان [English]

  • M. Jalali
  • A. Hosseini
  • M. Imanpor
  • A. Alimohammadi
چکیده [English]

We assessed the effects of Aremia urmiana nauplii enriched with vitamin E (α -tochopherol acetate, MERCK, Germany) and unsaturated fatty acids (EPA 18% and DHA 12%) on growth, survival and stress resistance of Beluga (Huso huso) larvae during six weeks. Beluga larvae (mean body weight 69.8c6.2 mg) at the first feeding were fed in four treatments and three replications using A. urmiana enriched with unsaturated fatty acids (HUFA) containing 20% and 50% vitamin E (El and E2 treatments, respectively) and HUFA without vitamin E (HUFA group). The control group was fed on non-enriched Artemia. All treatments were fed with non-enriched Artemia for 5 days after the first feeding and then fed with enriched Artemia for 7 days. After period of enrichment, the larvae were fed with daphnia from 13 super(th) to 40 super(th) day. The Beluga larvae were then exposed to salinity stress (12 g/l) for two days after the 40 days feeding trial. Blood samples were obtained at the end of the first and second .....