تعیین کیفیت سلامت زیستی رودخانه بهمن شیر با استفاده از شاخص های نایگارد-پالمر و ساپروبیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی میزان تجمع و مقایسه سموم کشاورزی آلدرین، دیازینون و اندرین درعضله خوراکی ماهی های کپور معمولی، اردک ماهی، کاراس، لای ماهی و اسبله ایستگاه های غرب مرکزی و شرق تالاب انزلی و مقایسه آن با استاندارد سازمان بهداشت جهانی انجام شد. میزان تجمع سموم ارگانوکلره در بافت گوشت با استفاده از ماهی توسط دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکار ساز الکترون کپچر و سموم ارگانوفسفره با کروماتوگرافی گازی  GC/MS اندازه گیری شد. بیشترین غلظت سموم مریوط به دیازینون با غلظت  ppb25/20 بود. بیشترین میزان تجمع سموم در اردک ماهی و کم ترین مقدار، در کپور ماهی بود. میزان سموم دیازینون و آلدرین در عضله ماهیان مورد مطالعه در ایستگاه های مختلف تفاوت معنی  داری نشان نداد (P>0/05) . اندازه گیری سم اندرین درگوشت 5گونه ماهی در بین 3 ایستگاه غرب ، شرق و مرکزی بیشترین مقدار در ماهی کپور در ایستگاه های غرب و شرق اندازه گیری شد. نتایج به دست امده از اندازه گیری این سم در مقایسه با سایر ماهیان مورد مطالعه معنی دار بود (P<0.05) و همچنین مقادیر به دست آمده از اندازه گیری آلدرین در ماهی کاراس در مقایسه با سایر ماهیان مورد مطالعه معنی دار بود (P<0.05) نتایج نشان می دهد که به دلیل کم تر از حد مجاز بودن این سموم، با توجه به استاندارد های تعیین شده از سوی سازمان بهداشت جهانی، خطری مصرف کنندگان را تهدید نمی کند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Aldrin, diazinon and Andryn pesticides in economical fish from Anzali wetland

نویسندگان [English]

  • N Sakhaei
  • B Doostshenas
  • P Mobed
چکیده [English]

This study focused on accumulation of Aldrin, diazinon and Andryn pesticidesin the edible tissues of Tinca tinca, Rutilus frisii kutum, Carassiu  sauratus, Cyprinus  carpio, Silurus glanis and Esox lucius fish from west, east and central Anzali wetland and theirs compared with the word Health Organization (20 μg/kg.dw(. Organocjlorine pestisides including Aldrin and Andryn and organophosphor pesticides including Diasinon were determined by  using a  Gas Chromatography with electroncapture indicator and GC/MS, respectively. Aldrin and Diasinon levels were not observed in fish and stations studied. Diasinon had concentration level maximum (20.25ppb). Esox lucius and Cyprinus  carpio had maximum and minimum amount pesticides levels, respectively. Cyprinus  carpio of West and East stations had maximum concentration level of Andrin. Achievement results of this pesticide in  Carassiu  sauratus showed significantly difference compared with other fish studied, too (P<0.05). Results showed that Because of the lower limit of these toxins with compared to WHO no dangers for consumers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organochlorine
  • Organophosphate
  • COMMERCIAL FISHES
  • Anzali Wetland
  • Edible muscle tissue