بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت مجتمع های پرورش میگو بر آبهای ساحلی (در منطقه تیاب استان هرمزگان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 توسعه فعالیت های پرورش میگو در سواحل جنوبی کشور خصوصا در استان هرمزگان در دهه اخیر از رشد نسبتا بالایی برخوردار بوده است. این تحقیق به منظور بررسی اثرات زیست محیطی ناشی از فعالیت مجتمع های پرورش میگو بر آبهای ساحلی منطقه تیاب استان هرمزگان در سال 1382 به اجرا درآمد. در این تحقیق، برخی از پارامترهای کیفی آب از 9 ایستگاه انتخاب شده در کانالهای آبرسانی سایت های تیاب جنوبی و شمالی (ایستگاههای 1، 2، 3 و (4 و آبهای ساحلی مجاور مجتمع های پرورش میگو (ایستگاههای 5، 6، 7، 8 و (9 بصورت ماهانه در یک دوره پرورش شش ماهه (تیرماه تا آذرماه) مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت تجزیه و تحلیل پارامترها از آزمون آنالیز واریانس یکطرفه توسط نرم افزار آماری SPSS15 استفاده گردید. در این تحقیق محدوده تغییرات بدست آمده برای دمای هوا، دمای آب، شوری، pH، اکسیژن محلول، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (COD)، نیترات، نیترت، آمونیاک کل، فسفات و فسفر کل بترتیب برابر با 21) تا 40 درجه سانتیگراد)، 22) تا 39 درجه سانتیگراد)، 37 ppt) تا 54)، 7.85) تا 8.38)، 4) تا 8.1 میلیگرم بر لیتر)، 0.2) تا 8.5 میلیگرم بر لیتر)، 0.11) تا 0.186 میلیگرم بر لیتر)، 0.001) تا 0.029 میلیگرم بر لیتر)، (صفر تا 0.016 میلیگرم بر لیتر)، صفر تا 0.043 میلیگرم بر لیتر) و 0.014) تا 1.4 میلیگرم بر لیتر) اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که مقادیر اکثر پارامترهای اندازه گیری شده در ایستگاههای متعلق به پسابهای خروجی 2) و 4) بیشتر از کانالهای ورودی (ایستگاههای 1 و 3) و آبهای ساحلی مجاور مجتمع های پرورش میگو (ایستگاههای 5، 6، 7، 8 و 9) بوده است. نتایج آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد که بین ایستگاههای مربوط به پسابهای خروجی، کانال های آبرسانی و آبهای ساحلی مجاور مجتمع ها اختلاف معنی داری برای اکثر پارامترهای مورد مطالعه وجود دارد (P<0.05). با استفاده از نتایج بدست آمده می توان گفت خور تیاب بدلیل قرار گرفتن در حد فاصل مجتمع های پرورش میگو و آبهای ساحلی، توانسته است بار آلودگی ناشی از ورود پسابها را تعدیل و مانع از اثرات سوء زیست محیطی بر آبهای ساحلی گردد. لذا می توان گفت در حال حاضر تمام پارامترهای مورد مطالعه در آبهای ساحلی مجاور مجتمع های پرورش میگو در وضعیت مطلوب خود قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ENVIRONMENTAL IMPACTS OF SHRIMP FARMS ON COASTAL WATERS IN TIAB AREA, HORMOZGAN PROVINCE, SOUTH OF IRAN

نویسندگان [English]

 • Gh. Akbarzadeh
 • A. Estaki
 • K. Ejlali
 • M. Mortazavi
 • L. Mohebi nozar
 • F. Seraji
 • Sh. Aghajari
 • A. Hashemian
 • M. Salimizadeh
چکیده [English]

Shrimp farming industry has rapidly expanded in the south of Iran and in particular in Hormozgan Province along the coastal line during the past decade. A survey was conducted for evaluation of environmental impacts of effluents From the shrimp farms during culture season (July-December 2003) of Tiab area in Hormozgan Province. The physico-chemical parameters such as air and water temperature, salinity, pH, dissolved oxygen, BODs, nitrite, nitrate, total ammonia, inorganic phosphorus and total phosphorus were recorded monthly From 9 stations. Thestations consisted of two inlets (stations 1, 3), two outlets of effluents (stations 2, 4) and the remaining 5 stations were located along the coastal lines. The parameters were measured at 21- 40°C, 22-39°C, 37-54ppt, 7.85-8.38,4-8.1mg/L, 0.2-8.5mg/L, 0.11-0.186mg/L, 0.001-0.029mg/L,0-0.016mg/L, 0-0.043mg/L and 0.014-1.4mg/L) respectively. The results showed that the range of most of the measured parameters such as water temperature, salinity, BODs, ammonia, nitrate, phosphate and TP in the outflow waters (2, 4) were higher than inflow (1,3) and coastal waters (5, 6, 7, 8 ,9). Statistical analysis of variance (ANOVA) demonstrated a significant differencebetween outlet effluent and other stations (P<0.05). We also concluded that the nutrients in the culture effluents are somewhat used by fauna of the Tiab creek, hence decreasing the pollutant load of the

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aquaculture
 • IMPACT ASSESSMENT
 • TIAB
 • Hormozgan province