بررسی اثرات سطوح متفاوت کنجاله کلزا (کانولا) بر رشد، ترکیب لاشه و پارامترهای بیوشیمیایی در قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 ماهیان قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزنی (± انحراف استاندارد) 4.16±0.25 گرم با جیره های آزمایشی دارای 42 درصد پروتئین خام، انرژی خام 4400 کیلوکالری بر کیلوگرم جیره و 10 درصد چربی خام به مدت 16 هفته تغذیه شدند. جیره های آزمایشی دارای درصدهای مختلف کنجاله کانولا (دارای 35 درصد پروتئین خام) بودند که با آرد ماهی جایگزین شد. این تحقیق در قالب طرح آماری کاملا تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. در پایان دوره رشد، شاخصهای رشد (مانند وزن نهایی، افزایش وزن، غذای مصرفی، ضریب تبدیل غذایی، نسبت بازده پروتئین و ضریب رشد ویژه)، ترکیب لاشه شامل رطوبت، خاکستر، چربی، پروتئین لاشه، سطح هورمونهای تری یدوتیرونین (T3)، تترایدوتیرونین پلاسما (T4)، کلسترول و پروفیل اسید چرب کبد ماهیهای تغذیه شده با جیره های آزمایشی اندازه گیری شد. نتایج حاصل نشان داد که جایگزینی آرد ماهی با کنجاله کانولا 10) تا 57 درصد جایگزینی) تاثیری بر عملکرد رشد ماهیها نداشت. ترکیب لاشه ماهیها متاثر از ترکیب جیره ها بود. این مطالعه نشان می دهد که کنجاله کانولا پتانسیل آنرا دارد که جایگزین درصدی آرد ماهی در جیره ماهیان گوشتخوار شود بدون اینکه تاثیری منفی بر عملکرد رشد ماهی داشته باشد. همچنین در پایان هفته شانزدهم سطح کلسترول پلاسمای تمامی تیمارها نسبت به هفته هشتم در همان تیمارها کاهش یافته بود. سطح T4 پلاسما در پایان هفته شانزدهم، در ماهیان تغذیه شده با جیره های دارای کنجاله کانولا نسبت به تیمار شاهد، افزایش معنی داری را در سطح 95 درصد (P<0.05) نشان دادند، اما هیچ اختلاف معنی داری در سطح T3 مشاهده نشد (P>0.05). پروفیل اسید چرب کبد ماهیها نشان داد که ماهیان تغذیه شده با جیره های دارای کنجاله کانولا، دارای میزان زیادی اسیدهای چرب اشباع نشده (n-6) بودند ولی ماهیان تغذیه شده با جیره شاهد دارای نسبت بالاتر n-3/n-6 بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different levels of canola meal on growth, body composition and biochemical parameters in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • A. Shafaeipor
  • V. Yavari
  • J. Maramazi
  • B. Falahatkar
  • E. Gorjipor
چکیده [English]

Rainbow trout with initial body weight 4.16 plus or minus 0.25 g were fed diets that contained crude protein 42%; gross energy 4400 Kcal/kg DM; crude fat 10% including graded levels of canola meal (CP 35% DM). A growth trial was conducted over 16 weeks at a water temperature of 12 plus or minus 1C. At the end of the growth trial, in addition to body composition analyses, plasma triiodothyronine (T3) and thyroxin (T4), cholesterol and liver fatty acid composition were measured. Replacement of fish meal with canola meal (10 to 57% replacement) did not significantly affect the growth performance (P>0.05). At 16th week, plasma cholesterol levels were reduced in fish fed with all diets in comparison to 8th week. Plasma T4 levels were significantly higher in the canola meal-fed fish sampled after 16 weeks, but no significant differences in T3 levels were obtained (P>0.05). Proximate composition was affected by dietary treatments. The liver fatty acid composition reflected that of the fish fe.....