نقش جلبکهای دریایی Laminaria digitata و Aschophylum nodossum در پیشگیری و کنترل بیماری لکه سفید (WSD) در میگوی پا سفید Litopenaeus vannamei) )

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 در این تحقیق از یک مکمل غذایی استخراج شده از جلبکهای دریایی Laminaria digitata و Ascophylum nodossum حاوی 1 درصد اسید آلژینیک بعنوان محرک سیستم ایمنی در میگوها برای پیشگیری از ابتلاء به ویروس عامل بیماری لکه سفید ((WSDV استفاده شد. در جیره غذایی میگوهای پاسفید (Litopenaeus vannamei) گروه آزمایشی در مرحله لاروی از زوآ 1 تا پست لارو 1 (Z1-PL1) و در مرحله پست لاروی از PL1 –PL10 و در مرحله جوانی از روز سی ام تا چهلم پرورش از مکمل فوق استفاده گردید. شرایط دوره لاروی، پست لاروی و پرورش میگوهای گروه آزمایش به جز دریافت مکمل غذایی با گروه شاهد یکسان بود. از میگوهای شاهد و مورد آزمایش در روز 40 پرورش برای مشاهده ویروس بیماری لکه سفید (WSDV) نمونه برداری شد. پس از آلودگی خوراکی میگوها با ویروس، علائم کلینیکی و تلفات در 10 روز ثبت شد و نتایج نشان داد بازماندگی در میگوهایی که از مکمل فوق دریافت کرده بودند بیشتر از گروه شاهد و این اختلاف معنی دار بود (P<0.05). تلفات در گروه دریافت کننده مکمل با 48 ساعت تاخیر آغاز شد. این مطالعه می تواند افق تازه ایی در کنترل بیماری لکه سفید میگو باز نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF LAMINARIA DIGITATA AND ASCHOPHYLUM NODOSSUM IN CONTROLLING WHITE SPOT DISEASE (WSD) IN (WHITE LEG SHRIMP LITOPENAEUS VANNAMEL)

نویسندگان [English]

  • A. Dashtian nasab
  • M. Afsharnasab
  • M. Mehrabi
  • V. Yeganeh
چکیده [English]

Complementary feedstuff extract from Laminaria digitata and Ascophylum nodossum containing 1% alginic acids as stimulator of immune system in Litopenaeus vannamei for controlling WSSV was used in this study. The test shrimps, Litopenaeus vannamei, in larvae stage (Z1-PL1), post larvae stage (PL1 –PL10) and juvenile (from day 30 to 40) were fed by complimentary feedstuff as the other test conditions in the test and control group were the same. Both groups were exposed to WSSV after 40 days by oral inoculation. The clinical signs and mortality were recorded for 10 days. The results showed the survival rate of the test group was higher than the control group and it was significant (P<0.05). The results also showed that the mortality in the test group occurred 48 hours. Later than the control group. This study can lead us to new methods for controlling White Spot Disease.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • SEEWEED
  • Litopenaeus vannamei
  • WHITE SPOT DISEASE