بررسی امکان جایگزینی روتیفر با غذای میکروکپسوله در پرورش لارو ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 این تحقیق به منظور بررسی امکان جایگزینی غذای زنده (روتیفر) توسط یک نوع غذای میکروکپسوله شده از زمان شروع تغذیه آغازین در لاروهای شانک زردباله تا روز پانزدهم بعد از تخم گشایی با تکنیک استفاده هم زمان از غذای زنده و غذای فرموله (تغذیه ترکیبی) صورت پذیرفت. آزمایشات شامل یک تیمار کنترل بود که در آن لاروها فقط توسط غذای زنده در سرتاسر دوره آزمایش تغذیه شدند؛ سه تیمار تغذیه ترکیبی لاروها با غذای زنده و غذای میکروکپسوله که در آنها میزان غذای زنده استفاده شده 75 درصد، 50 درصد و 25 درصد میزان تیمار کنترل بود و در نهایت یک تیمار نیز به تغذیه انحصاری لاروها با غذای میکروکپسوله اختصاص داده شد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که در پایان دوره آزمایش بین تیمار کنترل یا استفاده 100 درصد از غذای زنده و تیمارهایی که در آنها از 75 درصد و50 درصد غذای زنده به همراه غذای میکروکپسوله جهت پرورش لاروها استفاده شده بود اختلاف معنی داری از نظر طول کل، بازماندگی و مقاومت لاروها به تنش وجود نداشت (05/0P>). از نظر میزان وزن خشک بین تیمار کنترل و تیماری که در آن از 75 درصد غذای زنده به همراه غذای میکروکپسوله استفاده شده بود اختلاف معنی داری مشاهده نگردید (05/0P>). در تیمار استفاده کامل از غذای میکروکپسوله شاخصهای رشد و بازماندگی تفاوت معنی داری را با تیمارهایی که در آنها از غذای زنده برای پرورش لاروها استفاده شده بود نشان داد (05/0P<). نتایج این تحقیق نشان داد که نمی توان در پرورش لارو ماهی شانک زرد باله بطور کامل از غذای فرموله مزبور استفاده نمود، اما امکان کاهش میزان غذای زنده تا 50 درصد و جایگزینی آن با غذای میکروکپسوله با استفاده از تکنیک تغذیه ترکیبی وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

SUBSTITUTION OF ROTIFER BY A MICROENCAPSULATED DIET IN YELLOW FIN SEABREAM (ACANTHOPAGRUS LOTUS) LARVICULTURE

نویسندگان [English]

  • B. Sarvi
  • A. Matinfar
  • Gh. Eskandari
  • A. Sankarseti
چکیده [English]

We examined the possibility of replacement of the live food (rotifer) with a vmicroencapsulated diet (MED) from first feeding in yellow fin seabream larvae by utilizing compound feeding technique during the first two weeks of larval life. The experiment consisted of five treatments and a control group (100% rotifer), which was fed live food during experimental period (regime A), three experimental treatments which received MED supplementing with reduced rations of rotifer including 75, 50 and 25 percent of rotifer in the control treatment (regimes B, C and D, respectively), and finally a treatment received exclusively MED throughout the experiment (regime E). At the end of the experiment results indicated that the regimes A, Band C did not differ significantly for total lengths, final survival and stress test resistance (P>0.05). In terms of dry weight, there was no significant difference between 100% live food treatment (A) and that received 75% live food in control treatment (B) (P>0.05). The solely MED treatment showed significantly lower growth and survival than other treatments receiving rotifer (P<0.05). The results revealed that complete replacement of live food with MED are still not possible in Acanthopagrus lotus larval rearing. Nevertheless, a substantial 50% reduction in the daily supply of live food can be achieved with a combination of microencapsulated diet and live food.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeding
  • ACANTHOPAGRUS LOTUS
  • YELLOW FIN SEABREAM
  • Iran