تاثیر سطوح مختلف انرژی جیره غذایی بر عملکرد رشد بدن و تکامل گنادهای جنسی فیل ماهیهای 4 ساله پرورشی در آب لب شور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 با توجه به پرورش فیل ماهیان در شرایط جدید آب لب شور داخلی، آگاهی از احتیاجات غذایی و تاثیر جیره های مختلف بر رشد بدنی و جنسی و شرایط فیزیولوژیک این ماهیها بسیار حائز اهمیت می باشد. برای انجام این تحقیق در ابتدای مرداد 1384 تعداد 74 فیل ماهی چهار ساله پرورش یافته در استخر خاکی آب لب شور ایستگاه تحقیقاتی بافق یزد بطور تصادفی انتخاب و در هشت حوضچه بتونی توزیع گردیدند. فیل ماهیها با چهار جیره غذایی فرموله شده با سطح پروتئین ثابت 40 درصد و چهار سطح انرژی 400، 425، 450 و 475 کیلو کالری بر 100 گرم جیره تغذیه شدند. تمام ماهیها در 15 مرداد 1384 به منظور تعیین جنسیت و آگاهی از مرحله رسیدگی، بیوپسی شدند. در انتهای دوره 285 روزه پرورش نیز به منظور تاثیر شرایط پرورش بر تکامل گنادها، عمل بیوپسی روی ماهیها انجام گرفت. ماهیها بصورت فصلی زیست سنجی شدند. مطالعات بافت شناسی گنادها به روش رنگ آمیزی هماتوکسین- ائوزین انجام شد. شاخصهای رشد سوماتیک و گنادیک تحت تاثیر جیره غذایی دارای تغییراتی بودند. شاخصهای رشد سوماتیک در هر دو جنس همپوشانی داشتند. مراحل رسیدگی جنسی در دو جنس یکسان نبود وگذر از مرحله دو رسیدگی در جنس نر سریعتر از ماده رخ داد. نهایتاٌ مشخص گردید که تیمارهای غذایی بر رشد سوماتیک در هر دو جنس و رشد گنادیک در جنس ماده تاثیرگذار بود و به نظر می رسد رشد سوماتیک و بخصوص گنادیک در آب لب شور دارای وضعیت مطلوبی است. بنابراین می توان محیط آب لب شور را بعنوان محیطی مناسب برای پرورش فیل ماهیان مولد وگوشتی معرفی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF DIFFERENT DIETARY ENERGY LEVELS ON GROWTH PERFORMANCE AND SEXUAL GONADS DEVELOPMENT OF BELUGA (HUSO HUSO) REARED IN BRACKISH WATER

نویسندگان [English]

  • M. Alizadeh
  • A. Sepahdari
  • H. Sarsangi
  • A. Hedayati
چکیده [English]

Culture of beluga (Huso huso) in new conditions such as inland brackish water necessitates studying nutritional requirements and effects of different diets on gonadic and somatic growth as well as physiological condition. In this research 74 beluga each 4 years old cultured in brackish water of earthen ponds in Bafgh Fisheries Research Station, were selected and distributed in 8 circular cement ponds. Feeding was done in 4 formulated diets with fixed protein level and 4 energy levels (400, 425, 450, 475kcal/100g). Samples were biopsied at the start and the end of the experiment to determine sexuality and stage of maturation. To study gonad tissues, the hematoxylin-eosin method was used. Results indicated that somatic and gonadic growth indices were affected by diets. Somatic growth overlapped in both sexes. Sexual maturation stages were not the same in males and females and trarisition from stage II in males was more rapid than females. Considering the results in this study, diet treatments influenced on somatic growth in both sexes and gonadic growth in females. We conclude that somatic and especially gonadic growth in brackish water is suitable. Therefore, inland brackish water environment can be regarded suitable for beluga cultivation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Huso huso
  • BRACKISH WATER
  • energy
  • Growth
  • Iran