بررسی تاثیر نسبتهای متفاوت HUFA غذاهای خشک در مقایسه با HUFA غذاهای طبیعی بر هم آوری و قطر تخمک مولدین میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 این تحقیق در یک دوره دو ماهه (از 15 فروردین تا 15 خرداد 1387) به منظور تعیین مقدار مناسب اسیدهای چرب غیر اشباع بلند زنجیره ((HUFA Highly Unsaturated Fatty Acid برای هم آوری و قطر تخمک مولدین ماده میگوی پاسفید vannamei) (Litopenaeus انجام گردید. در مطالعه حاضر غذاهای خشک حاوی مواد تشکیل دهنده یکسان و ایزوپروتئین (5/31 درصد پروتئین) و ایزوکالریک (9/6 درصد چربی) بودند ولی مقادیر متفاوت 1، 2 و 3 درصد HUFA داشتند. همچنین HUFA جیره غذاهای طبیعی (کرم پری نرئیس، صدف ملالیس و ماهی مرکب) نیز آنالیز شده و میانگین آنها محاسبه گردید. در نهایت تاثیر 4 مقدار HUFA (شامل مقادیر 1، 2 و 3 درصد HUFAجیره های کنسانتره و میانگین HUFA غذاهای طبیعی) بر هم آوری و قطر تخمک مولدین ماده تیمارهای مربوطه مورد مقایسه قرار گرفت. هم آوری و قطر تخمک در جیره های طبیعی و 3 درصد HUFA تفاوت معنی داری با هم نداشتند P>0.05)) ولی بصورت معنی داری از دو جیره 1 و 2 درصد HUFA بالاتر بودند P<0.05)). هم آوری در دو جیره 1 و 2 درصد HUFAهم تفاوت معنی داری با هم نداشتند P>0.05)) ولی قطر تخمک در جیره 2 درصد HUFA به طرز معنی داری از جیره 1 درصد HUFA بالاتر بود P<0.05)). نتایج این تحقیق نشان داد که دو جیره طبیعی و 3 درصد HUFA با توجه به نتایج هم آوری و قطر تخمک می توانند جیره های مناسبی در زمان تکثیر میگوی سفید غربی باشند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

COMPARATIVE STUDY OF THE EFFECTS OF HUFA IN DRY DIETS AND NATURAL FOODS ON FECUNDITY AND EGG DIAMETER OF FEMALE BROODSTOCK OF WHITE LEG SHRIMP (LITOPENAEUS VANNAMEL)

نویسندگان [English]

  • A. Matinfar
  • H. Emadi
  • R. Ghorbani
  • M. Mirheidari
  • H. Abdollah beygi
چکیده [English]

During 2 months (from April to June, 2008) we studied the suitable quantity of Highly Unsaturated Fatty Acids (HUFA) for desirable fecundity and egg diameter of female broodstock of white leg shrimp (Litopenaeus vannamei). Similar dry food containing Isonitrogeneous material (31.5% protein) and Isolipid (6.9% lipid) was used but with different levels of HUFA (1, 2 and 3%). Also, the HUFA of natural foods (Perinereis worm, melalis bivalvia and cuttlefish) was analyzed. We compared the effects of four levels of dietary HUFA (1, 2 & 3 % HUFA of dry diets and the average HUFA of natural diets) on fecundity and egg diameter of female broodstock of white leg shrimp. The fecundity and egg diameter of natural diet and HUFA 3% were not significantly different (P>0.05). The fecundity of natural diet and HUFA 3% was significantly higher than the other two treatments (P<0.05) and also the egg diameter of HUFA 3% and natural diet was significantly higher than the other two treatments (P<0.05). According to the results of fecundity and egg diameter measurements, both natural and HUFA 3% diets are suggested as suitable for white leg shrimp breeding.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Litopenaeus vannamei
  • HUF A
  • fecundity
  • Egg