اثر تراکم های مختلف ذخیره سازی روی بازماندگی و شاخص های رشد ماهی کپور پرورشی (Cyprinus carpio)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 این بررسی به مدت 7 ماه از اسفند 1385 تا مهر 1386 در منطقه دیکجه گنبد در استان گلستان صورت پذیرفت و طی آن، اثر متقابل جمعیت روی بازماندگی، شاخص های رشد و رفتارهای رقابتی ماهی کپور پرورشی (Cyprinus carpio) در 4 تراکم مختلف (350، 400، 450 و 500 ماهی در هر هکتار) بین 12 استخر 10 هکتاری در کشت چند گونه ای با کپور ماهیان چینی بررسی شد. خصوصیات زیست سنجی ماهیان شامل طول کل، وزن، نرخ رشد و نرخ رشد ویژه در هر ماه تعیین شد. ماهی کپور معمولی با متوسط وزن 45 گرم به استخرها معرفی گردید و بعد از گذشت 7 ماه به متوسط وزن 705 گرم رسید. با افزایش تراکم ماهی کپور معمولی، شاخص های رشد شامل: وزن ثانویه، نرخ رشد، نرخ رشد ویژه و توده زنده ماهی تا تراکم 450 ماهی در هکتار اختلاف معنی داری نشان نداد (05/0<p)، ولی="" در="" تراکم="" 500="" ماهی="" کپور="" معمولی="" هکتار="" وزن="" ثانویه،="" نرخ="" رشد="" و="" ویژه="" کاهش="" معنی="" داری="" نشان="" داد="" (05="" 0="">P)، اما توده زنده ماهی افزایش معنی داری داشت (05/0>P). نتایج این تحقیق نشان می دهد که در منطقه مورد مطالعه و با خصوصیات فیزیکی و شیمیایی ذکر شده آب، می توان کپور معمولی را تا تراکم 450 ماهی در هر هکتار بطور موفقیت آمیزی پرورش داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

EFFECTS OF STOCKING DENSITY ON SURVIVAL AND GROWTH INDICES OF COMMON CARP (CYPRINUS CARPIO)

نویسندگان [English]

  • M. Imanpor
  • A. Ahmadi
  • M. Kordjazi
چکیده [English]

The effects of social interactions on survival, growth indices and competitive behavior of common carp (Cyprinus carpio) at four stocking densities (350, 400, 450 and 500 fish per hectare) were investigated. A poly-culture of Chinese carps was implemented for 7 months in 12 culture ponds each 10 hectares in size at Dikjeh area, Golestan province of Iran. Monthly biometrical characteristics such as total length, weight, and condition factor and growth rate were measured. The introduced common carp weighing on average 45g reached 705g after 7 months. With increase in common carp density up to 450 fish per hectare, growth indices including secondary weight, growth rate, SGR and fish biomass showed no significant differences (P>0.05), whereas 500 common carp individuals per hectare caused secondary weight, growth rate and SGR indices decrease significantly (P<0.05). At this density, fish biomass showed significant increase (P<0.05). Based on the results of this study, we conclude that common carp can be successfully cultured up to a density of 450 fish per hectare.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyprinus carpio
  • Density
  • Culture
  • Iran