بررسی تاًثیر دما ، شوری و دروه نوری در القاء رسیدگی جنسی و رفتارهای تولید مثلی کرم نرئیس (Nereis diversicolor)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 جمع آوری کرم نرئیس (N. diversicolor) از رسوبات تالاب انزلی توسط دستگاه گرب با سطح پوشش 400 سانتیمترمربع در سالهای 1383 تا 1385 انجام شد. در این منطقه شوری آب، مواد آلی کل ((TOM و دمای آب اندازه گیری شد. کرمها تا رسیدن به وزن 200 تا 300 میلیگرم درون مخازن 5/0 تنی (1×1 مترمربع) نگهداری شدند. نتایج نشان داد که بلوغ جنسی در این گونه در دمای 4 تا 6 درجه سانتیگراد و تخمریزی در دمای تقریباٌ 16 درجه سانتیگراد اتفاق می افتد. با افزایش تدریجی دما از 6 به 16 درجه سانتیگراد اسپرم ها و تخمکها از بدن کرمهای نر و ماده خارج می شوند. نتایج حاصل از بررسی رسیدگی جنسی کرمها در شوریهای مختلف (5/0، 5، 12 و 15 در هزار) نشان داد که مدت زمان لازم جهت رسیدگی جنسی کرمها در شوری 15 در هزار کمتر از سایر شوری های مورد بررسی می باشد. در این آزمایش اختلاف معنی داری در شوری های 12 و 15 در هزار مشاهده نگردید (P>0.05). همچنین نتایج نشان داد که تاثیر دوره نوری (16:8 L:D (نور به تاریکی)) و سیکل دوره ای روشنایی ماه به مدت یک هفته در پایان هر ماه بترتیب در رفتار تولید مثلی و رسیدگی جنسی همزمان کرمهای مولد نر و ماده نقش دارد. 
نتایج حاصل از مشاهدات رفتار تولید مثلی این گونه نشان داد کرمهای نر بالغ با شنا در سطح رسوبات و پس از جستجوی یک ماده بالغ، اسپرمها را بر روی بستر رسوبات آزاد می نمایند و پس از آن می میرند سپس فعالیت کرمهای مولد ماده فزونی یافته و همزمان با آزادسازی اسپرم، تخمکها را آزاد و با حرکات موجی شکل بدن خود اسپرمها را از سطح بستر به درون منافذی که در آن زیست می کنند هدایت و از تخمهای لقاح یافته محافظت می نمایند. لاروهای ایجاد شده از موکوس مترشحه از بدن کرم مولد ماده که می تواند حاوی باکتریها باشد، تغذیه می کنند و پس از مدت زمان 10 تا 14 روز، لاروها به سطح رسوبات مهاجرت می نمایند و کرمهای مولد ماده پس از چند روز بعد می میرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE EFFECTS OF TEMPERATURE, SALINITY AND PHOTOPERIOD ON SEXUAL MATURITY AND CONCOMITANT REPRODUCTION BEHAVIOR IN NEREIS DIVERSICOLOR

نویسندگان [English]

  • Z. Pazhand
  • K. Hadadi moghadam
  • F. Chobian
  • R. Rofchaei
  • H. Parandavar
چکیده [English]

Nerds diversicolor worms were collected from the Anzali lagoon during the years 2004- 2006 using Van Veen grab sampler with a surface area of 400cm2.Water salinity, temperature and total organic matter (TOM) of sediments in !he sampling region was determined. The worms were maintained in 0.5 tons (lxlm2) tanks until they reached a weight of 200-300mg. Sexual maturity in the samples was attained at4-6oC and spawning occurred at approximately 16oC.The first gametes were observed after the temperature increased from 6 to 16oC. Sexual maturity was studied at various salinities (0.5, 5, 12, and 15 %0).Results indicated that the worm attains sexual maturity at salinity 15%0 in a shorter period as compared to other salinities. No significant differences were observed between sexual maturity attained at salinities 12 and 15%0 (P>0.05). The effect of light and photoperiod in synchronizing reproduction in male and female N diversicolor was also studied.
We observed that reproduction behavior in adult worms increased for a period of one week at the end of each month after they were exposed to a prolonged photoperiod (L:D 16:8) followed by a period of dim light.
Mature males crawled around outside the tubes in search of a female. In the presence of a mature female, the males released sperm directly in front of the female tube. Soon after, there was an increase in the activity of the females which showed intense ventilation movements.
The female worms with their eggs already released began to carry the sperm into their tube.
The ripe females nearby which had not yet laid eggs in their tubes released their gametes a few minutes after the male and began to carry sperm into their tubes. The fertilized eggs remained inside the tube protected by the female. The benthic larvae developed fast, feeding on the mucus and microbial film on the tube wall. After 10 to 14 days, larvae began to leave the tube. A few days later the females died.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Reproduction
  • Fertilization
  • Nereis diversicolor
  • Anzali lagoon