بررسی تراکم و پراکنش فیتوپلانکتونی در دریاچه سد لار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 بمنظور مدیریت بهینه در دریاچه سد لار پارامترهای لیمنولوژیک و بیولوژیک از جمله شناسایی، تراکم و پراکنش فیتوپلانکتونها و تغییرات آنها طی 6 مرحله نمونه برداری از خرداد ماه تا آبان ماه سال 1384 انجام پذیرفت. نمونه ها توسط تور پلانکتونگیر 30 میکرون و از اعماق مختلف (لایه های 0، 5، 10، 20 و 30 متری) با دستگاه روتنر برداشته و توسط فرمالین به نسبت 4 درصد تثبیت و در آزمایشگاه با میکروسکوپ معکوس مطالعه شدند. 
در این بررسی در مجموع 34 جنس در 7 شاخه فیتوپلانکتونی شناسایی گردید. از بین جنس های شناسایی شده 11 جنس مربوط به شاخه Bacillariophyta، 1 جنس مربوط به شاخه Euglenophyta، 11 جنس مربوط به شاخه Chlorophyta، 5 جنس مربوط به شاخه Cyanophyta، 3 جنس مربوط به شاخه Pyrrophyta، 1 جنس مربوط به شاخه Cryptophyta و 2 جنس مربوط به شاخه Chrysophyta تعلق داشتند. 
غالبیت فیتوپلانکتونی در این سد مخزنی با شاخه باسیلاریوفیتا بوده که 83/82 درصد جمعیت سالانه را دارا بودند و نمونه های غالب آن جنسهای Cyclotella، Navicula و Nitzchia می باشند. شاخه کلروفیتا با فراوانی 89/12 درصد با جنسهای Oocystis، Pediastrum، Scenedesmus و Chlorella در رده دوم قرار دارد. سایر شاخه های فیتوپلانکتونی که از درصد جمعیتی کمتری برخوردارند عبارت بودند از کریزوفیتا با فراوانی 21/2 درصد با جنسهای Dinobryon و Malomonas، سیانوفیتا با فراوانی 32/1 درصد با جنسهای Anabaena ، Oscillatoria و Gleocapsa، پیروفیتا با فراوانی 52/0 درصد با جنسهای Cyratium و Peridinium، اگلنافیتا با فراوانی 13/0 درصد با جنس Euglena و کریپتوفیتا با فراوانی 08/0 درصد با جنس Cryptomonas می باشند. 
میانگین بیشترین تراکم سلولهای فیتوپلانکتونی در تمامی ماههای نمونه برداری به شاخه باسیلاریوفیسه به تعداد 571/21± 10770666 عدد در لیتر تعلق داشته و غالبترین جنس از این شاخه که در تمام فصول سال به تعداد زیاد مشاهده شد، جنس Cyclotella بود. رتبه دوم شاخه کلروفیتا با میانگین تعداد 573/39±2927000 عدد در لیتر قرار داشت که جنسهای غالب آن Oocystis، Pediastrum، Scenedesmus و Chlorella بوده و سایر شاخه ها درصد جمعیت کمتری داشتند. 
طبق آزمونهای غیرپارامتریک کروسکال والیس و من – ویتنی بین فراوانی فیتوپلانکتونها در ایستگاهها و ماههای مختلف اختلاف معنی دار آماری وجود داشته (P<0.05) ولی بین اعماق مختلف هیچ اختلاف معنی دار آماری مشاهده نشد (P>0.05). 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

IDENTIFICATION, DENSITY AND DISPERSAL ASSESSMENT OF PHYTOPLANKTONS IN LAR RESERVOIR

نویسندگان [English]

  • M. Salavatian
  • Gh. Azari takami
  • J. Sabkara
  • R. Rajabi nezhad
  • A. Elmi
چکیده [English]

Phytoplankton identification, density and dispersal assessment were conducted from June to October 2005 in Lar Reservoir. Samples were taken by simple plankton net (30rm mesh size) and by Ruttner from different depths (0, 5, 10, 20, 30m) and then fixed with formalin 4%. We used inverted microscope in the laboratory to study the samples.
We distinguished 34 genera of phytoplanktons consisting of 7 Phyla. Number of genera for Bacillariophyta was 11, for Euglenophyta was 1, for Chlorophyta was 11, for Cyanophyta was 5, for Pyrrophyta was 3, for Cryptophyta 1 and for Chrysophyta was 2. Phylum Bacillariophyta was dominant comprising 82.83% of phytoplankton population annually.
Cyclotella, Navicula and Nitzchia were the dominant genera. Phylum Chlorophyta was second in dominance and consisted of Oocystis, Pediastrum, Scenedesmus and Chlorella genera altogether sharing 12.89% of the total phytoplankton frequency. Chrysophyta with genera Dinobryon. and Malomonas had a frequency of 2.21%, Cyanophyta with Genera Anabaena, Oscillatoria and Gleocapsa comprised 1.32% of the total frequency, Pyrrophyta with genera Cyratium, and Peridinium had a frequency of 0.52%, Euglenophyta with genus Euglena had a frequency of 0.13% and Cryptophyta with genus Cryptomonas had a frequency of 0.08%.
In all sampling months, the highest mean density belonged to Phylum Bacillariophyta with 10,770,666
±21.571 individuals per liter of water. Also, in all seasons, the most dominant genus of the Phylum Bacillariophyta was Cyclotella. Phylum Chlorophyta came second in numbers, with a mean density of 2927000±39.573 individuals per liter of water. The dominant genera of this Phylum were Oocystis, Pediastrum, Scenedesmus and Chlorella.
Non-parametric Kruskal-Wallis and Mann-Whitney analyses showed that Phytoplankton frequency in different stations and months were statistically different (P<0.05). No significant statistical difference was found between different depths (P>0.05).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoplankton
  • Density
  • LAR RESERVOIR