بررسی رژیم غذایی دورگه ماهی سفید ماده و آمور نر

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 پروژه بررسی رژیم غذایی دو‌رگه ماهی سفید ماده (Rutilus frisii kutum) و آمور نر (Ctenopharyngodon idella) از اول تیر ماه تا آخر مهر ماه سال 1376 در مرکز تحقیقات شیلاتی استان گیلان (ایستگاه تحقیقات شیلاتی سفیدرود) انجام گرفت. برای این منظور دو استخر به مساحتهای 450 متر‌مربع (استخر شماره یک) و 250 مترمربع (استخر شماره دو) انتخاب، آماده‌سازی و آبگیری شدند. سپس این استخرها با تراکم 3500 عدد بچه ماهی دورگه 5 تا 7 گرمی در هر هکتار ماهیدار گردیدند. برای مشخص نمودن غذای اصلی این ماهی، هر روز براساس وزن ماهی، غذای کنسانتره و علوفه به استخرها داده می‌شد. ضمن اینکه از طریق کوددهی (آلی و معدنی) زمینه رشد و گسترش موجودات کفزی، فیتوپلانکتونها و زئوپلانکتونها برای تغذیه ماهیان فراهم گردید. 
نتایج حاصل از مطالعه دستگاه گوارش 160 عدد دورگه ماهی سفید ماده و آمور نر، بیانگر این است که این ماهی دارای رژیم غذایی گیاهخواری بوده و گیاهان عالی غذای اصلی و درجه اول آنها را تشکیل می‌دادند، ضمن اینکه در مواردی فیتوپلانکتونها هم مشاهده شدند که می‌توانند بعنوان غذای فرعی و یا تصادفی مطرح باشند ولی در همین حال نسبت طول روده به طول بدن برابر یک بود.
این ماهی از لحاظ نسبت طول روده به طول بدن به ماهی سفید شباهت دارد ولی از لحاظ نوع عادت غذایی شبیه به ماهی آمور می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

DIET OF RUTILUS FRISII KLLTUM X CTENOPHARYNGODON IDELLA HYBRID

نویسندگان [English]

  • H. Khara
  • A. Keyvan
  • Sh. Nezami
  • K. Mehdinezhad
  • T. Mohmmadjani
چکیده [English]

This research project was carried out in Gulian Fisheries Research Center in 1998. For this purpose, two ponds were selected: Pond No. 1 with 450m2 area and pond No.2 with 250m2 area and then 3500 pieces/hectar of hybrids with 5-7g weight were added to the ponds. 
In order to determine their main food, they were fed by pelletes and grass according to their mean weight. Meanwhile, by adding mineral and organic fertilizers to the water, a suitable media including phytoplanktons, zooplanktons and benthoses were prepared for feeding of fishes. 
The stomach contents observations of 160 specimen of hybrids showed that this hybrid is a herbivorous fish and macrophytes were their main diet; and phytoplanktons could be considered as the secondary random food.

کلیدواژه‌ها [English]

  • KUTUM
  • Grass carp
  • Hybrid
  • Diet
  • Iran