آلودگی ماهی سیاه کولی سواحل جنوبی دریای خزر به ترماتود دیژن آسیمفیلودوراکوبانیکوم Asymphylodora kubanicum Isaichikov، 1923

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده


با بررسی انگل شناسی روی 25 عدد ماهی سیاه کولی (Vimba vimba) صید شده از سواحل جنوبی دریای خزر منطقه بابلسر در سال 1379، انگل آسیمفیلودوراکوبانیکوم Asymphylodora Kubanicum Isaichikov, 1923 از روده 15 عدد ماهی آلوده جداسازی و شناسائی گردید.
ماهیان در محیط طبیعی خود با عوامل بیماریزای انگلی و میزبانان واسط آنها و سایر عوامل عفونی ارتباط بسیار نزدیکی دارند. یکی از شاخه‌های انگلی که گونه‌های مختلف آن ماهیان را بعنوان میزبان انتخاب می‌نمایند ترماتودهای دیژن هستند. این گروه بزرگ انگلی، اندامهای مختلف ماهی بویژه دستگاه گوارش آنرا آلوده می‌سازند. علاوه بر دستگاه گوارش سایر اندامها نظیر چشم، خون، قلب و عضلات ماهی نیز به اشکال نوزادی این گروه انگل آلوده می‌شوند. ترماتودهائی که اندامهایی بغیر از دستگاه گوارش را آلوده می‌کنند، بیماریزا هستند (Woo,1995).

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • J. Pazoki
  • F. Aghlmandi