اثرات سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر توان تولید میگوی سفید هندی (Penaeus indicus، Milne Edwards)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 یک آزمایش تغذیه‌ای برای مدت 60 روز جهت تعیین پاسخ بچه میگوی سفید هندی (Penaeus indicus، Milne Edwards، 1837) به جیره‌هایی با سطوح مختلف از پروتئین و انرژی انجام شد. سه سطح مختلف از پروتئین 35، 40 و 45 درصد و سه سطح مختلف از انرژی (350، 380، 410 کیلو کالری بر 100 گرم) در این آزمایش در نظر گرفته شد. آزمایش درون مخازن پلی‌اتیلن 300 لیتری که با 200 لیتر آب پر شده بود و روزانه 50 درصد آب آن تعویض می‌شد انجام گرفت. تعداد 20 عدد بچه میگو (متوسط وزن 04/0 ± 22/3 گرم) درون مخازن ذخیره‌سازی شد و روزانه در سه وعده بصورت اشباع تغذیه شدند. در این آزمایش مشخص شد که در یک پروتئین ثابت، شاخص‌های افزایش وزن بدن، PER، FCR، SGR، NPU و تولید با افزایش مقدار انرژی بهبود یافتند. همچنین نشان داده شد که در یک انرژی ثابت شاخص‌های افزایش وزن بدن، افزایش طول کاراپاس، SGR و تولید با افزایش سطح پروتئین (نسبت P/E) ارتباط مثبت داشته اما شاخص‌های‌ ‌NPU ،PER ،FCR دارای رابطه منفی بودند و کاهش یافتند. در این آزمایش جیره 8 (پروتئین 40 درصد و انرژی 410 کیلو کالری در 100 گرم) با نسبت پروتئین به انرژی 7/95 (mgp/kcal) از نظر فیزیولوژیک و اقتصادی برای میگوی سفید هندی ترجیح داده شد. میگوهایی که از این جیره تغذیه کردند از نظر افزایش وزن بدن، افزایش طول کاراپاس، SGR و شاخص تولید با جیره 9 (41045) که دارای بیشترین مقدار بوده است و نیز از نظر FCR با جیره 6 (380:45) که دارای بهترین ضریب تبدیل غذایی بوده و همچنین از نظر ‌NPU ،PER با جیره 7 (410:35) و جیره 6 (380:45) که بترتیب دارای بیشترین مقدار بوده‌اند، اختلاف معنی‌داری (P<0.05) را نشان ندادند.
تجزیه تقریبی و پروفیل آمینو اسید لاشه میگوها اختلاف محسوس و معنی‌داری را در بین جیره‌های مختلف نشان ندادند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study the different levels of protein and energy on production of Indian White Shrimp

نویسندگان [English]

  • A. Abedeian
  • Gh. Azari takami
  • A. Nikkhah
  • Ch. Ben saed
  • J. Maramazi
چکیده [English]

A factorial experiment containing various protein and energy levels of diets was conducted for 60 days to determine the response of Indian White Shrimp, Penaeus indicus, juvenile whit mean weight of 3.22±0.04 g. Nine diets containing three levels of protein (35, 40 and 45%) and three levels of energy (350, 380 and 410 kcal/100g) were formulated and prepared in this trial. So this study was conducted with 9 treatments and triplicate random groups of 20 shrimps per each 300-liter tanks.
 Each tank was filled with 200 lit, water and exchanged 50 percent every day. The shrimp were fed their respective diets as a situation with the feed divided into three parts of feeding at 08:00, 14:00 and 20:00 h daily.
 In this study, D8 (40:410) diet with P/E ratio of 95.7mgp/kcal represent the notable performances for P. indicus. Furthermore, the present study showed that at constant protein levels, growth performances improved with increase in energy levels. The results of study also indicated at constant energy levels, weight gain, SGR, FCR and yield improved with increase in P/E ratio, but PER and NPU demonstrated a negative relationship between protein levels of 35 to 45.
The proximate analysis and amino acid profiles of shrimp carcass did not show significant difference among the different diets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Feeding
  • protein
  • Penaeus indicus
  • Growth
  • Amino acid