بررسی تغییرات تراکم، بسامد و بیوماس سه گونه مهم از جلبکهای قهوه ای Sargassum glausescens، Cystoseria indica، Nizimudinia zanardinii در سواحل استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

 براساس گشتهایی که در مناطق بین جزر و مدی سواحل استان سیستان و بلوچستان با نوار ساحلی حدود 300 کیلومتر در زمستان سال 1377 انجام گرفت، چهار منطقه گواتر، چابهار، تنگ و گالک از مناطق اصلی رویش سه گونه فوق از جلبکهای قهوه‌ای بعنوان ایستگاههای مطالعاتی انتخاب گردیدند. سپس پلاتهایی به تعداد لازم در این مناطق بصورت ثابت نصب گردید و برداشت جلبکها از داخل پلاتها بصورت تصادفی و ماهانه بمدت یکسال انجام گردید. پارامترهایی که در این عملیات مورد اندازه‌گیری قرار گرفت عبارت بودند: از تراکم، بسامد یا فرکانس و بیوماس.
تراکم نسبی براساس شمارش تالهای هر یک از گونه‌ها به تعداد کل گونه‌های برداشت شده از داخل پلات تعیین گردید. بدین ترتیب میانگین درصد تراکم نسبی جلبک سارگاسوم در مناطق گواتر، چابهار، تنگ و گالک بترتیب، 17/22، 48/8، 74/6 و 74/7 درصد و جلبک سیستوسیرا بترتیب 18/43، 95/11، 37/22 و 71/37 درصد و جلبک نیزیمودینیا که فقط در دو منطقه چابهار و تنگ حضور داشت بترتیب 85/32 و 48/50 درصد بود. بسامد یا فرکانس جلبک سارگاسوم از اردیبهشت ماه تا مرداد ماه و جلبک سیستوسیرا از خرداد ماه تا مرداد ماه حداقل 5/12 درصد و جلبک نیزیمودینیا در ماههای مرداد و شهریور حداقل صفر درصد بود و حداکثر بسامد هر سه گونه جلبک در ماههای آبان تا بهمن ماه بترتیب در مورد جلبکهای سارگارسوم و سیستوسیرا 100 درصد و جلبک نیزیمودینیا 50 درصد بدست آمد. میانگین سالانه بیوماس‌تر جلبک سارگاسوم در مناطق گواتر، چابهار، تنگ و گالک بترتیب 9/626، 75/117، 4/183 و 5/42 گرم بر مترمربع، و میانگین سالانه بیوماس‌تر جلبک سیستوسیرا در مناطق یاد شده بترتیب 9/739، 2/95، 5/504 و 7/436 گرم بر مترمربع و میانگین سالانه بیوماس‌تر جلبک نیزیمودینیا در دو منطقه چابهار و تنگ بترتیب 2/1352 و 5/1208 گرم بر مترمربع بدست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Density, biomass and frequency of three main species of Brown Algae

نویسنده [English]

  • B. Gharanjik
چکیده [English]

A series of research cruises were carried out in intertidal zones of Sistan-o- Baluchestan province in 1998. Four region of Gwatr, Chabahar, Tang and Galak were selected as sampling stations to collect samples from brown algae consist of: Sargassum glaucescens, Cystoseira indica and Nizamuddinia zanardini.
 This study was done monthly in one year period and recorded parameters were density, frequency and biomass.
 The results showed that the mean relative density of Sargassum in Gwatr, Chabahar, Tang and Galak were estimated 22.17, 8.48, 6.74 and 7.74 %, and for Cystoseira indica were 43.18, 11.95, 22.37 and 37.71%, respectively. The algae of Nizamuddin zanardinii was found only in two regions of Chabahar and Tang with 32.85 and 50.48% of relative density.
The minimum frequency of Sargassum was found from May to August and for Cystoseira Was from June to August with 12. 5q and for Nizamuddinia was in August-September with 0.0%. On the other hand, the maximum frequency for three species were recognized from October to February with 100.0% frequency for Sargassum and Cystoseira, and 50.0% for Nizamuddinia.
Also, the annual wet biomass in regions or Gwatr, Chabahar, Tang and Galak were estimated separately for each species consist of:
- Sargassum glaucescens with 626.9, 117.8, 183.4 and 42.5 g/m2
- Cystoseira indica with 739.9, 95.2, 504.5 and 436.7 g/m2
- Nizamuddinia zanardini with 1352.2 and 1208.5 g/m2 in two regions of Chabahar and Tang.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Density
  • Frequency
  • biomass
  • Algae
  • Sistan -o-Baluchestan province
  • Oman Sea
  • Iran