بررسی بعضی ویژگیهای زیست شناسی ماهی کُِلمه ترکمنی (Rutilus rutilus caspicus) در تالاب گمیشان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده


در این مطالعه بعضی از ویژگیهای بوم شناسی و زیست شناسی از قبیل سن، رشد و تولید مثل جمعیت های کلمه مهاجر به تالاب گمیشان، از اواسط آبان ماه 1378 تا اواسط آذر 1379 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه برداری بصورت ماهانه و در زمان اوج مهاجرت ماهی کلمه در ماههای اسفند و فروردین بصورت هفتگی صورت پذیرفت. نسبت جنسی کلمه های مهاجر به تالاب گمیشان برابر با 1.17♂: 1♀ بدست آمد که حتی در سطح 10 درصد معنی دار نبود. ولی نسبت های جنسی براساس تعدادی از هر گروه سنی، تفاوت معنی داری را در سطح 0.5 درصد نشان داد. همبستگی معنی داری بین طول کل بدن، وزن بدن، شعاع فلس ها و سن ماهی وجود داشت (P<0.001). پس از انجام مطالعات پیشینه پردازی بر روی فلس و محاسبه طول ماهیان، بیشترین رشد در سنین یک سالگی و دو سالگی بدست آمد. میزان رشد لحظه ای نیز در سنین یک سالگی و دو سالگی بیشترین مقدار بود. نمایه غده جنسی با سن متناسب بود. اوج منحنی نمایه غده جنس برای کلمه های نر در ماه اسفند و برای کلمه های ماده در ماه فروردین بدست آمد. قطر تخمک ها بین 0.9 تا 1.45 میلی متر متغیر بود و هم آوری مطلق با سن ماهی متناسب بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Some biological characteristics of roach, Rutilus rutilus caspicus, in Gomishan wetland

نویسندگان [English]

  • R. Nadafi
  • B. Majazi amiri
  • M. Karami
  • B. Kiabi
  • A. Abdoli
چکیده [English]

This study was conducted to determine some biological characteristics of migration population of roach, rutilus caspius including age, growth and reproduction in Gomishan wetland from early November 1999 to early December 2000. The sampling were carried out monthly but in the peak of spawning period (late February to mid April) it was done weekly. The sex ratio was found M:F=1.17:1.00 without any significant difference (even at 10% level); but the results of the sex ratio for each separate age group showed significant difference (p< 0.05). A significant correlation was determined between total lengths, body weight, scale radius and age Based on back calculation, the maximum growth rate were found in ages 1+ and 2+ Gonadosmatic index (GSl) was age-dependent; with two peaks or late February and early March for males und late March and early April for females. The eggs diameter was measured with a range from 0.9 mm to 1.45 mm and the absolute fecundity was related to age......

کلیدواژه‌ها [English]

  • roach
  • Rutilus rutilus caspicus
  • biology
  • Gomishan wetland
  • Iran