بررسی تغییرات ماهانه فیتوپلانکتونها در آبهای ساحلی جزیره لاوان (استان هرمزگان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 به منظور بررسی تغییرات تنوع گونه ای فیتوپلانکتونها طی ماههای مختلف سال، نمونه برداری بصورت ماهانه در دو ایستگاه لاوان و دوبرکه از مهر ماه سال 1375 تا شهریور ماه 1376 صورت گرفت. طی این مطالعه 65 گونه فیتوپلانکتونی متعلق به 35 جنس متعلق به 3 گروه دیاتومه ها، دینوفلاژله ها و جلبکهای سبز-آبی تشخیص داده شده اند که دیاتومه ها با 44 گونه متعلق به 25 جنس (67 درصد)، دینوفلاژله ها با 18 گونه متعلق به 7 جنس (26 درصد) و جلبکهای سبز-آبی با 3 جنس (7 درصد) ترکیب گونه ای را تشکیل داده اند. از بین دیاتومه ها جنس های Rhizosolenia sp. و Chaetoceros sp. هر کدام بترتیب با 12 و 6 گونه و جنس Ceratium sp. از دینوفلاژله ها با 11 گونه بیشترین تنوع گونه ای فیتوپلانکتونی را طی این مطالعه بخود اختصاص داده اند. بطور نسبی بیشترین تنوع گونه ای دیاتومه ها و دینوفلاژله ها در ماههای نسبتاً خنک سال با شوری پایین و جلبکهای سبز-آبی در ماههای گرم سال مشاهده گردیده اند. اگر چه تنوع گونه ای فیتوپلانکتونها در ماههای نسبتاً خنک سال بیشتر از ماههای گرم سال بوده ولی به صورت چشمگیر و برجسته در تمام گروهها، مخصوصاً دینوفلاژله ها دیده نشده و لیکن در مورد جلبکهای سبز-آبی اندکی مشهودتر بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study on monthly variation of phytoplankton in the coastal waters of Lavan Island

نویسندگان [English]

  • K. Rohani
  • A. Hosseini
چکیده [English]

Samples for monthly variation of phytoplankton species were collected in two stations from October 1996 till September 1997. In this study 65 species of phytoplankton related to diatoms, dinoflagellates and blue-green algae were identified. Diatoms represent 44 species (67%) related to 25 genera, followed by 18 species (26%) related to 7 genera dinoflagellates and only 3 genus (7%) belong to the blue-green algae. The diversity of diatoms species mainly composed of Rhizosolenia (12 species) and (6 species) were markedly greater than the diversity of dinoflagellates which were composed Ceratium (11 species). The diversity of both groups were significantly greater than the blue-green algae. Diatoms and dinoflagellates were abundant during periods of low salinity and temperature, meanwhile this situation was vise-versa for blue-green algae with high abundance in warm months.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phytoplankton
  • LAVAN ISLAND
  • Hormozgan province
  • [ran