بررسی مایوفونها و خصوصیات بستر در دریای خزر (آبهای گیلان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 مایوفونا گروه بزرگی از موجودات 100 تا 1000 میکرونی بستر اقیانوسها و دریاها را تشکیل می دهند که نقش بسیار مهمی در شبکه های غذایی بین میکروارگانیزمها و ماکروفونا ایفاء می کنند. 82 درصد از آنها در 3 سانتیمتر سطح بستر حضور دارند.
این بررسی در نیمه دوم سال 1370 در اعماق 10، 20، 50 و 100 متر در 30 خط عمود بر ساحل دریای خزر در منطقه گیلان انجام گرفت. نمونه برداری از بستر دریا با استفاده از گراب با سطح پوشش 1/0 مترمربع انجام گرفت. سپس بوسیله استوانه ای به قطر و ارتفاع 3 سانتیمتر نمونه برداری از رسوبات انجام شد. همچنین نمونه برداری از رسوب جهت تعیین موادآلی و دانه بندی انجام گرفت. جداسازی و شناسایی مایوفونا در آزمایشگاه انجام گرفت.
نتایج نشان داد که Ostracoda، Nematoda، Bivalvia و Copepoda گروههای غالب از 12 گروه جانوری را تشکیل می دهند که از میان آنها Bivalvia و Foraminifera بیشترین فراوانی را داشتند. نتایج آزمون کرکسال والیس نشان داد که در هر یک از اعماق چهارگانه، فراوانی موجودات نیز با یکدیگر تفاوت معنی دار داشته است. عمق 20 متر از بیشترین میانگین تعداد مایوفون برخوردار بوده است و با افزایش عمق در 50 و 100 متر از فراوانی آنها کاسته می شود.
میانگین تراکم مایوفونا از 498 ± 825 عدد در 10 سانتیمتر مربع در عمق 100 متر تا حداکثر میانگین 37248 ± 29315 عدد در 10 سانتیمتر مربع در عمق 20 متر متغیر بوده در حالیکه تراکم از حداقل 80 تا حداکثر 133382 عدد در 10 سانتیمتر مربع متغیر بوده است.
خصوصیات بستر نشان داد که میانگین موادآلی در عمق 50 متر بیشترین و در عمق 10 متر کمترین مقدار را دارا بوده است. همچنین وضعیت دانه بندی بستر در 4 عمق نشان داد که اعماق چهارگانه از وضعیت تقریباً مشابهی برخوردار بوده و سیلت بخش اعظم دانه بندی را تشکیل می دهد.
از همپوشانی نقشه فراوانی موجودات و نقشه های موادآلی مشخص گردید که بیشترین فراوانی مایوفونا در موادآلی با مقادیر متوسط 4 تا 8 درصد دیده می شود. همچنین یک رابطه منفی بین مقادیر سیلت و فراوانی مایوفونا وجود داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Meiofauna and Substrate characteristic in the southern Caspian Sea (Guilan Province)

نویسندگان [English]

  • A. Mirzajani
  • E. Yosefzad
  • M. Sayad rahim
  • Sh. Abdolmalaki
چکیده [English]

Meiofauna with a size of 100-1000µ having important rule in food webs. This study was carried out in autumn and winter 1992 along 30 transects at depths of 10, 20, 50 and 100m. The sediment samples were collected by grab (0.1 m2 area). In addition to identification of meiofauna, the sediments were examined to determine T.O.M. and grain size parameters.
 The results showed that bivalvia, foraminifera, nematoda, ostracoda and copepoda were dominant taxa among 12 identified fauna groups, in which foraminifera and bivalvia were the most abundant.
 The nonparametric Kroscall-walis test showed significant difference among abundance of meiofauna in different depths. The depth of 20m had the most abundance and with increasing depth (5O and 100m), the abundance had a descending trend. The maximum and minimum mean abundance of meiofauna varied from 29315±37248 and 825±498 ind/10 em2 for depth of 10 and 100m, respectively.
The substrate characteristics indicated that the depth of 50 and 10m included the most and the least organic matter. Also all depths indicated the same grain size and sediment composition was mostly silt. Most of meiofauna were found in substrates with 4 to 8 % organic matter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meiofauna
  • Caspian Sea
  • Iran