اثرات تغذیه ای مکمل سل ماناکس بر شاخص های رشد، بافت شناسی روده و مقاومت در برابر یرسینیوزیس در قزل آلای رنگین کمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به اینکه بهبود ایمنی میزبان یکی از اساسی ترین کاربردهای استفاده از پروبیوتیک‌ها است، در این تحقیق اثر پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم بر پارامترهای بیوشیمیایی، ایمنی شناختی عصاره بدن و بقاء آرتمیا مورد بررسی قرار  گرفت. بدین منظور سیست آرتمیای ارومیه (Artemia urmiana) طبق روش­های استاندارد، پوسته زدایی و تخم گشایی شد. این آزمایش در سه تیمار و با سه بار تکرار صورت گرفت که تیمارها شامل سطوح صفر (C)، ([1])CFUml-1 103 (P3) و CFUml-1 106 (P6) از پروبیوتیک لاکتوباسیلوس پلانتاروم بودند. طول دوره آزمایش 10 روز در نظر گرفته شد. نتایج به دست آمده حاکی از بهبود درصد هچ، درصد بازماندگی، شاخص­های بیوشیمیایی و نیز پارامترهای ایمنی شناختی عصاره بدن آرتمیا بود، به گونه­ای که بالاترین درصد بازماندگی در تیمارهای حاوی پروبیوتیک با مقادیر 31/3±00/90 در تیمار P3 و 70/1±50/93 در تیمار P6 مشاهده شد که با گروه شاهد اختلاف معنی­داری داشتند (P˂0/05). پارامترهای بیوشیمیایی همچون سطح پروتئین کل، آلبومین و لیزوزیم افزایش و سطح کورتیزول عصاره بدن آرتمیا کاهش یافت. علاوه بر این سطح پارامترهای ایمنی شناختی عصاره بدن آرتمیا نظیر ایمنوگلوبین و فعالیت فنول اکسیداز به ترتیب با مقادیر 50/3±60/95 و 16/16±76/167 درصد در تیمار P6 بیشترین مقادیر را به خود اختصاص داده اند. شاخص­های دیگر همچون آلانین آمینو ترانسفراز و آسپارتات آمینو ترانسفراز نیز در مقادیر حاوی پروبیوتیک نسبت به گروه شاهد کمتر شد که حاکی از تاثیر مثبت این پروبیوتیک بر شاخص­های مذکور می­باشد.
 


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Lactobacillus plantarum on survival rate, biochemical and immunity parameters of Artemia hemolymph

نویسندگان [English]

  • A. Khodadadi
  • A. Haghighi
  • H. Malekinejad
  • A. Tokmechi
  • M. Afsharnasab
چکیده [English]

Because of the fact that improving hosts immunity is one of the most important applications of probiotic, the effect of probiotic Lactobacillus plantarum on survival rate, biochemical and immunity parameters of Artemia were investigated in this study. For this purpose, Artemia urmiana cysts were desiccated and hatched according to the standard methods. This experiment was carried out in three treatments with three replications for each treatment. Different treatments contained various levels of probiotic Lactobacillus plantarum including 0 (C), 103 CFUml-1 (P3) and 106 CFUml-1 (P6). The duration of the test period was 10 days. The results showed that the percentage of hatch, survival rate, biochemical indices and the immune parameters of Artemia were improved. The highest survival rates were observed for the treatments containing probiotic with the level of 90±3.33% in P3 and 93.50±1.70% in P6 which were significantly different as compared to that of the control group (P˂0.05). Biochemical parameters such as the levels of total protein, albumin and lysozyme were increased, whereas the level of cortisol in Artemia was decreased. In addition, the highest levels of immune parameters of Artemiasuch as the immunoglobulin and phenol oxidase activity were observed in the P6 treatment with the amounts of 95.60±3.50and 167.76±16.16 percent, respectively. Other indicators such as the alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase were lower in the treatments containing probiotic as compared to those of the control group indicating a positive effect of this probiotic on these parameters.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Probiotic
  • Lactobacillus plantarum
  • Artemia
  • Biochemical indices
  • Immune parameters