معرفی نشانگرهای ژنتیکی برای شناسایی و جداسازی سه گونه اقتصادی میگوی خلیج فارس و دریای عمان به روش PCR-RFLP

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده


شش نمونه از هر یک از گونه های P.indicusP.merguiensisPenaeus semisulcatus از مناطق بوشهر و هرمزگان (خلیج فارس و دریای عمان) در سال 1379 با روش ترال کف جمع آوری گردید
 DNA 
به روش فنل و کلروفرم استخراج شده و با استفاده از یک جفت پرایمر با توالی دو انتهای ژن سیتوکروم اکسیداز(COI) I میزان DNA هدف، به روش PCR تکثیر شدند و محصولات PCR با استفاده از 9 آنزیم اندونوکلئاز محدود کننده(restriction endonuclease enzymes هضم آنزیمی شدند. 7 آنزیم الگوهای پلی مورفیسم را در بین گونه های مورد مطالعه نشان دادند که از بین آنزیم های پلی مورفیک در این بررسی، سه آنزیم HinfIHincIRsaI را می توان بعنوان نشانگرهای ژنتیکی برای شناسایی این سه گونه از میگو معرفی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introducing of genetic indicators for identification of three commercial shrimps from Persian Gulf and Oman Sea by using PCR-RFLP analysis

نویسنده [English]

  • S. Rezvani
چکیده [English]

Some bottom trawls were carried out in the Persian Gulf and Oman Sea (Hormozgan and Bushehr provinces) regarding to study the main three commercial species shrimp, namely: Penaeus indicus, P. merguiensis and P. semisulcatus. Six samples or each species were collected for further examinations. Total DNA Of each sample was extracted using the phenol and chlorophorm method.
 mtDNA was ampliphied by using a pair of primers from sequencing of two Of Cytocrom Oxydase unit I. The PCR products were digested using nine restriction endonuclease enzyme. Seven enzymes showed polymorphic patterns among different species, and 3 enzymes of Hinf I, Hinc I and Rsa I  were recognized as genetic markers for species identification or shrimps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shrimp
  • PCR. Persian Gulf
  • Oman Sea
  • Iran