مدل تولید بر احیای نسبی برای مدیریت ذخایر ماهی یال اسبی (Trichurus lepturus) در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان (استان هرمزگان)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

ماهی یال اسبی (Trichiurus lepturus) از جمله ماهیانی است که برداشت آن در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان در سال‌های اخیر به شدت افزایش یافته است. با توجه به عدم مصرف داخلی، بخش عمده‌ای از صید این ماهی به خارج از کشور صادر می‌شود. در تحقیق حاضر از مدل تولید بر احیای بورتون و هولت(Beverton and Holt's relative yield per recruit model)  برای ارایه توصیه‌های مدیریتی در مورد سطح برداشت از ذخایر ماهی یال اسبی در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان استفاده شد. به کمک داده‌های فراوانی طولی (1309 نمونه) و استفاده از معادله رشد ون‌برتالنفی، مقادیر طول کل بی‌نهایت  (L)، ضریب رشد (K) و سن در طول صفر (t0)، به ترتیب 3/111 سانتی‌متر، 41/0 در سال و 28/0- سال تخمین زده شد. مرگ و میر کل (Z) و مرگ‌و‎میر طبیعی (M) به وسیله روش‌های منحنی خطی صید و فرمول تجربی پائولی، به ترتیب 11/1 (در سال) و 67/0 (در سال) تخمین زده شدند. همچنین مرگ‌و‌میر صیادی (F) 44/0 (در سال) برآورد گردید. حداکثر ضریب بهره‌برداری (Emax) برای زمانی که حداکثر تولید بر احیای نسبی حفظ می شود برابر با 62/0 برآورد شد. از آنجایی که در این تحقیق حداکثر ضریب بهره‌برداری Emax  بزرگ‌تر از میزان خالص بهره برداری (E) محاسبه شد، می توان نتیجه گرفت که ذخیره ماهی یال اسبی بیش از اندازه برداشت نمی‌شود. با این وجود، در حال حاضر که تلاش‌صیادی بر روی این گونه با سرعت چشمگیری در حال افزایش است، مدیریت بهتر ذخایر گونه ماهی یال اسبی، نیازمند پایش‌های سالانه و طولانی مدت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Fishery management based on relative yield-per-recruit model for the Largehead Hairtail (Trichiurus lepturus) stocks in the Persian Gulf and Oman Sea

نویسندگان [English]

  • S.A. Taghavi Motlagh
  • M. Ghodrat Shojaei
چکیده [English]

Among the several fish species commercially exploited at the Persian Gulf and Oman Sea waters, the Largehead hairtail, Trichiurus lepturus, stands as one of the most influential groups that have been recently exploited for export to outside markets. In the current study, we applied the Beverton and Holt's relative yield per recruit model to provide management guidance and determine the biological reference points (i.e. E0.5 and Emax) for T. lepturus stock in the coastal waters of Iran. The von Bertalanffy growth equation (VBGF) was fitted to length–frequency data (n =1309) to obtain a VBGF with the following parameters: L=111.3 cm total length; K=0.41 and t0= -0.28 years. The estimated value of total mortality (Z) based on length converted catch curve method was 1.11 year-1. Natural mortality (M) based on growth parameters was 0.67 year-1 while fishing mortality (F) was recorded as 0.44 year-1. Maximum exploitation rate (Emax), corresponding to the maximum relative yield per recruit was Emax = 0.62. The stock was not overexploited, since E < Emax. The present results have to be considered with caution to fisheries management purposes as fishing effort is still in increasing phase. The long-term monitoring is required to better understand the T. lepturus population dynamic and its fishery framework in the study region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trichiurus lepturus
  • Yield per recruit model
  • population dynamics
  • Persian Gulf
  • Oman Sea