تاثیر پودر کرم خاکی Eisenia fetida) ) و سیر (Allium sativum) خوراکی بر فراسنجه‌های خونی قزل‌آلای رنگین‌کمان (Oncorhynchus mykiss)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توسعه آبزی­پروری، یافتن جایگزین برای پودر ماهی بدون تاثیر منفی در عملکرد ماهی از اهمیت خاصی برخوردار است. در این تحقیق، اثر سطوح مختلف جایگزینی پودر کرم خاکی Eisenia fetida)) همراه با پودر سیر (Allium sativum) بر فراسنجه­های خونی و سرمی بچه­ماهیان انگشت­قد قزل‌آلای رنگین­کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد بررسی قرار گرفتند. سطوح مختلف جایگزینی پودر کرم خاکی با پودر ماهی شامل صفر، 25، 50 و 75 درصد با یا بدون 5/2 درصد پودر سیر در جیره در نظر گرفته شدند. ماهیان با میانگین وزن 27/0±30 گرم در قالب طرح کاملا تصادفی با 8 تیمار و سه تکرار در شرایط یکسان به مدت 56 روز پرورش داده شدند. در پایان دوره پرورش، نتایج بررسی فراسنجه­های خونی و سرمی نشان داد که بالاترین میزان هموگلوبین در تیمار 25 درصد جایگزینی به همراه سیر، بالاترین میزان هماتوکریت در تیمارهای حاوی 25 درصد پودر کرم خاکی با و بدون سیر و کمترین میزان گلبول قرمز خون در تیمارهای 50 درصد پودر کرم خاکی بدون سیر و 75 درصد جایگزینی پودر کرم خاکی با و بدون سیر و بالاترین میزان گلبول سفید در تیمار 75 درصد جایگزینی پودر کرم خاکی بدون سیر مشاهده شد. MCV، MCH و MCHC در تیمار بدون کرم خاکی به همراه سیر به طور معنی‌داری بیش از سایر تیمارها بجز تیمار شاهد بود (05/0>P). بالاترین میزان پروتئین تام در تیمار بدون جایگزینی به همراه سیر و 25 درصد با و بدون سیر، کمترین میزان گلوکز و تری‌گلیسرید در تیمار 25 درصد جایگزینی به همراه سیر و کمترین میزان کلسترول در تیمار 75 درصد جایگزینی با و بدون سیر مشاهده شد. نتایج نشان داد که درصدهای مختلف جایگزینی پودر کرم خاکی با و یا بدون پودر سیر موجب بهبود میزان گلبول سفید، تری­گلیسرید، گلوکز و کلسترول نسبت به تیمار شاهد شد. اثرات استفاده از مکمل پودر سیر همراه با پودر کرم خاکی بر تمام فراسنجه­های سرمی معنی­دار بود (05/0>P). در مجموع مشخص شد که کمترین تغییرات فراسنجه­های خونی و سرمی در سطح 25 درصد جایگزینی پودر کرم خاکی مشاهده شد و استفاده از مکمل پودر سیر توانست اثر منفی جایگزینی 50 درصد پودر کرم خاکی را بر برخی از فراسنجه­ها بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary earthworm (Eisenia fetida) meal and garlic (Allium sativum) powder on hematological parameters of Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

نویسندگان [English]

  • B. Razzaghi
  • S. Yeganeh
  • A. Karamat amirkolaei
  • Kh. Janikhalili
چکیده [English]

Finding the suitable substitution for fish meal without any negative effect on fish performance is especially important for aquaculture development. In this research, the effect of substitution of fish meal with different levels of earthworm (Eisenia fetida)meal and garlic (Allium sativum) powder were studied on hematological and serum parameters of rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) fingerlings. For this purpose, various diets were prepared containing different levels of substitution of fish meal with 0, 25, 50 and 75% of earthworm meal accompanied by 0 and 2.5% of garlic powder. Fingerlings with the average initial body weight of 30±0.27 g were reared in equal conditions for 56 days in 8 treatments and each treatment had three replicates. At the end of the experiment, the results of blood and serum biochemical indices assessments showed that the highest amounts of hemoglobin, hematocrit and WBC were observed in the treatments containing 25% earthworm meal with garlic powder, 25% earthworm meal with and without garlic powder and 75% earthworm meal without garlic powder, respectively whereas the lowest amount of RBC was observed in the treatment containing 50% earthworm meal without garlic powder. MCV, MCH and MCHC values in the treatment containing 0% earthworm meal with 2.5% garlic powder were significantly higher as compared to those of the other treatments except the control treatment (P<0.05). The highest serum protein level was observed in the treatments containing 0% earthworm meal with 0 and 2.5% garlic powder. The lowest amounts of serum glucose and triglyceride were observed in the treatment containing 25% earthworm meal with 2.5% garlic powder. The lowest amount of cholesterol was observed in the treatments containing 75% earthworm meal with 0 and 2.5% garlic powder. Results showed that different levels of earthworm meal with or without garlic powder improved the amounts of WBC, triglyceride, glucose and cholesterol as compared to those of the control treatment. Serum biochemical indices were significantly affected by the diets containing earthworm meal and garlic powder (P<0.05). It was found that the lowest variations in blood and serum parameters were observed in the treatments containing 25% earthworm meal, whereas garlic powder supplementation improved the negative effects of substitution of fish meal with 50% earthworm meal on some of thehematological parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
  • earthworm meal (Eisenia fetida)
  • blood and serum parameters
  • garlic