آنتوژنی فعالیت آنزیم‌های پروتئولیتیک (پپسین، تریپسین و کیمو تریپسین) ماهی ازون برون (Acipenser stellatus) از زمان تخم‌گشایی تا روز 50 پس از تخم‌گشایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مطالعه حاضر به آنتوژنی فعالیت آنزیم­های پروتئولیتیک (پپسین، تریپسین و کیمو تریپسین) ماهی ازون برون می­پردازد. نمونه­هایی از لارو ماهی ازون برون بصورت تصادفی از زمان تخم­گشایی تا 50 روزگی جهت سنجش فعالیت آنزیم­های پپسین، تریپسین و کیموتریپسین تهیه شد. در لاروهای یک روزه ماهی ازون برون فعالیت پپسینی سنجش شد و فعالیت این آنزیم از روز هشتم پس از تفریخ بویژه همزمان با انتقال از تغذیه درونی به بیرونی یک افزایش ناگهانی داشت (05/0>p ). میزان فعالیت تریپسین یک روز پس از تخم‌گشایی U.mg protein-1 04/0 بوده و در  روز هشتم پس از تخم‌گشایی به حداکثر رسید (05/0>p) و از روز دهم تا پنجاهم پس از تفریخ فعالیت کاهشی داشت. در کل روند فعالیت تریپسین کاهشی بود (05/0>p). بیشترین میزان فعالیت آنزیم کیموتریپسین در یک روز پس از تخم‌گشایی  تعیین گردید (U.mg protein-1 03/0، 05/0>p). بعد از آن روند کاهشی داشت. به این معنا که در روزهای 15 و 31 پس از تخم‌گشایی کمی افزایش یافت و مجدد به روند کاهشی خود تا روز پنجاهم ادامه داد (05/0>p). همبستگی پیرسون نشان داد که ارتباط میان میزان فعالیت آنزیم­های تریپسین و کیموتریپسین مثبت بود، اما این همبستگی میان آنزیم­های فوق و پپسین منفی بود (05/0>p). این یافته نمایانگر افزایش غالبیت پروتئاز اسیدی در گوارش پروتئین نسبت به انواع قلیایی طی بلوغ دستگاه گوارش ماهی ازون برون می­باشد. نتیجه آن که توسعه معده در گونه­های ماهی دارای معده فعال به مفهوم شروع هضم اسیدی، پیشی­گرفتن گوارش خارج سلولی و کارآمدتر شدن استفاده از منابع پروتئین موجود در رژیم/جیره­های غذایی می­با­شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Ontogeny of proteolytic enzymes (pepsin, trypsin and chymotrypsin) of Stellate (Acipenser stellatus) from hatching up to day 50 post hatch

نویسندگان [English]

  • N. Ghasemi
  • F. Nori
  • A. Imani
  • R. Shahrouz
چکیده [English]

The present study focused on ontogeny of digestive enzymes activity namely Pepsin, Trypsin and Chymotrypsin of A. stellatus. Stellate larvae, from the first day of hatch to day 50 of development, were randomly taken for enzyme assay. Specific enzyme activities of Pepsin, Trypsin and Chymotrypsin were determined. The Peptic activity was detected in one-day-old larvae with a sharp raise of enzymatic activity from day 8 post hatch forth, especially during the larval transition to exogenous feedings (p<0.05). The activity of Trypsin in the first day of post hatch was 0.04 U.mg protein-1 and with an increasing trend, the enzyme exhibited its highest activity on day 8 post hatch (p<0.05). Generally, Tryptic activity was decreasing during the larval ontogeny of A. stellatus. The highest activity of Chymotrypsin was also recorded on the day right after hatching (p<0.05 0.03 U.mg protein-1). With some rises in the activity of the enzyme on days 15 and 31, however, in general the fish showed a decreasing trend in specific Chymotryptic activity up to day 50-post hatch. Pearson correlation revealed that specific activity of Pepsin of samples were negatively related to alkaline proteolytic enzymes activity (Trypsin and Chymotrypsin) meaning that concomitant with maturation of digestive tract of  the Stellate, the gastric digestion of proteins became dominant (p<0.05). In conclusion, development of stomach in those fish with functional stomach might be indicative of onset of acid Protease digestion, precedence of extracellular digestion to intracellular one and efficient use of dietary protein through post-larval life.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digestive tract
  • Stellate larvae
  • PROTEOLYTIC ENZYMES
  • Sturgeons
  • ACIPENSER STELLATUS