ارزیابی غلظت فلزات سنگین در عضله کپور معمولی (Cyprinus carpio L., 178) در سواحل جنوبی دریای خزر و خطر بالقوه برای سلامتی انسان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق، غلظت کادمیوم، سرب، مس، منگنز و کبالت در عضله کپور معمولی (Cyprinus carpio) (تعداد 39 قطعه، میانگین وزنی 28/476 گرم و میانگین طول کل51/37 سانتی­متر) در خرداد 1395 از جنوب دریاچه خزر جمع‌آوری و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. تعیین غلظت فلزات سنگین در بافت­ عضله با استفاده از دستگاه جذب اتمی به روش کوره گرافیتی انجام شد. غلظت فلزات موجود در بافت عضله برای کادمیوم: 10/0-56/1، سرب:10/0-23/1، مس: 88/0-23/8، منگنز: 34/0-05/1 و کبالت: 56/0-43/1 میلی­گرم بر کیلوگرم وزن تَر متغیر بود. نتایج نشان داد که غلظت کادمیوم، سرب، مس، منگنز و کبالت در عضله کپور معمولی پایین­تر از محدوده پیشنهادی WHO بود. خطر سلامت انسان از طریق مصرف رژیم غذایی ماهی به‌وسیله پتانسیل خطر (THQ) ارزیابی شد. مقادیر THQ پنج فلز (کادمیوم، سرب، مس، منگنز و کبالت) برای کپور معمولی پایین­تر از 1 بود. غلظت فلزات در بخش­های خوراکی ماهی برای استفاده انسان مطابق با جذب موقت هفتگی قابل‌تحمل (PTWI) و جذب موقت روزانه قابل‌تحمل (PTDI) مورد ارزیابی قرار گرفت. در این مطالعه، غلظت­های کادمیوم، سرب، مس، منگنز و کبالت در عضله کپور معمولی پایین­تر از حداکثر حد مجاز WHO بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of Heavy metal concentrations in the muscles of Common carp (Cyprinus carpio L., 178) from the southern coast of the Caspian Sea and potential risks to human health

نویسندگان [English]

  • I. Solgi
  • H. Alipour
  • F. Majnooni
چکیده [English]

In this study, the concentrations of Cd, Pb, Cu, Mn, and Co were analyzed in the muscles of Cyprinus carpio collected from Nowshahr on the south of Caspian Sea, Iran in June 2016. Determination of heavy metals concentrations in the studied fish muscles had been carried out by a graphite furnace atomic absorption spectrometer. The range of metals concentrations were as: Cd: 0.10–1.56, Pb: 0.10–1.23, Cu: 0.88–8.23, Mn: 0.34–1.05 and Co: 0.56–1.43 mg/kg wet weight. The results showed that the concentrations of Cd, Pb, Cu, Mn, and Co in the muscles of C. carpio were lower than the proposed limits of the WHO. Health risks to human via dietary intake of fish were assessed by the target hazard quotients (THQs). The THQ values of the five metals (Cd, Pb, Cu, Mn and Co) were below 1 for C. carpio. Metal concentrations in the edible part of C. carpio were assessed for human uses according to provisional tolerable weekly intake (PTWI) and provisional tolerable daily intake (PTDI). In this study, Cd, Pb, Cu, Mn and Co concentrations in the muscle of C. carpio were below the maximum permissible limit of the WHO.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metals
  • Cyprinus carpio
  • Target hazard quotients
  • Estimation of Daily Intake