بررسی بافت شناسی مجرا و ضمائم گوارشی ماهیان بالغ شاه کولی (Alburnus chalcoides)، ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) و ماهی حوض (Carassius auratus auratus)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

شاه کولی(Alburnus chalcoides)، ماهی کلمه (Rutilus rutilus caspicus) و ماهی حوض (Carassius auratus auratus) از خانواده کپور ماهیان هستند. هدف از این تحقیق بررسی دستگاه گوارش ماهیان مذکور می باشد. بعد از تهیه نمونه ها، مجرا و ضمائم گوارشی ماهی ها خارج گردید و برای بررسی های هیستولوژی از رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین (H&E) استفاده شد. سن این ماهیان بین 2 تا 3 سال بود. لوله گوارش هر سه ماهی شامل مری و روده بوده و ضمایم گوارشی از جمله کبد و هپاتوپانکراس در اطراف روده دیده شد. مری در این ماهیان از لحاظ طولی نسبتا کوتاه بوده و دارای چین خوردگی های کوتاه تری نسبت به روده است. چین خوردگی ها در ماهی کلمه نسبتا بلند و نوک تیز بوده اما در ماهی شاه کولی و حوض انتهای گرد دارد. روده چین خوردگی های مخاطی نسبتا بلند داشته که در بخش قدامی تعدادشان بیشتر است؛ ولی در هر گونه، تفاوتهای جزئی نیز مشاهده می شود. سلولهای گابلت، در مری و روده این ماهیان پراکنده است که در بخش خلفی روده دارای تعداد زیادتری است. کبد و هپاتوپانکراس به صورت در هم فشرده و در برخی نقاط مجزا، دیده می شود. دستگاه گوارش این سه گونه شباهت های زیادی داشته اما دارای تفاوتهای خاص مربوط به گونه نیز می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Histological study of gastrointestinal tract and accessory glands in mature Shemaya (Alburnus chalcoides), Roach (Rutilus rutilus caspicus) and goldfish (Carassius auratus auratus)

نویسندگان [English]

  • M. Zakerinasab
  • Sh. Jamili
  • S. Totonchi-Mashhoor
  • Z. khoshnood
چکیده [English]

Shemaya (Alburnus chalcoides), Roach (Rutilus rutilus caspicus) and goldfish (Carassius auratus auratus) were belonging to the family Cyprinidae. The aim of this study was to observe the gastrointestinal tract of these fish. After the sampling, gastrointestinal tract and its accessory glands were taken and studied trough histological procedure using H&E staining. The age of the fish was 2 to 3 years old. Three examined species the digestive system was made up of esophagus and intestine and the accessory glands were liver and hepatopancreas around the intestine. Esophagus was short with small foldings compare to the intestine. The intestinal foldings were high and lanceolate in Roach, but round-tip in Shemaya and goldfish. The foldings have high density in anterior part of the intestine with minor differences between examined species. Goblet cells were observed in esophagus and intestine with higher density at posterior part of the intestine. Liver and hepatopancreas were close or apart from each other along the gastrointestinal tract. In conclusion, it has been observed that these three species has some common characteristics in digestive system structure with some species specific properties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Histological
  • Alburnus chalcoides
  • Rutilus rutilus caspicus
  • Carassius auratus auratus