شناسایی عوامل اصلی موثر در گرایش مصرف کنندگان خانگی به ماهیان پرورشی در تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

 با استفاده از منابع کتابخانه ای، مشاهده رفتار خریداران و مصاحبه با دست اندرکاران، عوامل موثر بر رفتار مصرف کنندگان خانگی ماهیان پرورشی شناسایی و در قالب پرسشنامه طراحی گردید. پس از سنجش پایایی و روایی پرسشنامه، در بهار 1387 بطور تصادفی برای 295 خانواده از مناطق شهرداری شهر تهران به نسبت جمعیت هر منطقه پرسشنامه تکمیل گردید. میزان اهمیت عوامل موثر و اولویت بندی آنها با استفاده از آزمون فریدمن بدست آمد و مقایسه بین عوامل موثر و اولویت آنها در گروههای مختلف انواع مصرف کنندگان ماهی صورت گرفت. نتایج نشان داد کیفیت، مزه، بو و منبع پروتئینی اصلی ترین عوامل خرید و مصرف خانوارهای تهرانی هستند. اما در گروهی که فقط مصرف کننده ماهی پرورشی می باشند یا آنانی که بکلی ماهی مصرف نمی کنند بعد از کیفیت، به بو بیشترین اهمیت را می دهند و در اولویت چهارم بجای منبع پروتئینی به تیغ ماهی حساسیت بیشتری نشان می دهند. بنابراین علاوه بر نیاز به ارتقاء کیفی آبزیان عرضه شده، اتخاذ راهبردهایی برای بوزدایی و کاهش تیغ ماهیان پرورشی و بهبود مزه آنها در مدیریت برداشت، حمل و نقل و فرآوری و عرضه می تواند منجر به افزایش انگیزه خرید و مصرف ماهی پرورشی شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the main factors affecting home consumption attitude to farmed fishes among Tehrani households

نویسندگان [English]

  • A. Adeli
  • T. Hassangholipor
  • A. Hosseini
  • H. Salehi
  • B. Shabanpor
چکیده [English]

Using reference books, monitoring buyers behavior and interviewing the experts, the effective parameters on home consumption behavior of farmed fish were identified and compiled as a questionnaire. After the reliability and viability evaluation the questionnaire was filled randomly in the spring of 2008 for 295 households of different localities in Tehran. The allocation of questionnaires was conducted based on the proportion of population in each locality. The degree of importance of effective parameters and their priority were calculated by Friedman test. The results showed that, quality, taste, smell and protein content of grocery basket are the most important purchasing factors among Tehrani households. However, those who use only farmed fish or those who do not use fish at all, after quality, smell has the highest importance, and in the fourth priority, instead of protein content of grocery basket, fish bone has higher effect. We suggest that to improve consumption of farmed fish,.....