بررسی کیفیت آب رودخانه قره‌سو اردبیل در محدوده کارگاه‌های پرورش ماهی قزل‌‌آلای رنگین کمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در این تحقیق کیفیت آب رودخانه قره‌سو در محدوده کارگاه‌های پرورش ماهی قزل آلای رنگین­کمان در قالب 4 ایستگاه شامل ایستگاه بالادست (به­عنوان ایستگاه شاهد)، ایستگاه بین کارگاهها، ایستگاه آخر مزارع و ایستگاه پایین دست به فاصله 4 کیلومتری از آخرین مزرعه  طی 6 ماه در فصل‌های زمستان 1394 و بهار 1395، هر 45 روز یکبار بررسی شد. هدف از این تحقیق بررسی پارامترهایی شامل دما، آمونیاک، قلیائیت، نیترات، نیتریت، هدایت الکتریکی، اکسیژن محلول، pH، مواد معلق و محلول آب در ایستگاههای مورد نظر بود. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین میزان آمونیاک مربوط به ایستگاههای بین کارگاهها و پایین دست به ترتیب به مقدار 23/0±58/0 و 13/0±15/0 میلی­گرم بر لیتر به­دست آمد که به طور معنی­داری با هم تفاوت داشتند (05/0>p). همچنین میزان نیتریت در ایستگاه آخر مزارع به میزان 04/0±15/0 میلی­گرم بر لیتر به طور معنی­داری بالاتر از ایستگاههای دیگر بود (05/0>p). از نظر زمان نمونه­برداری حداکثر میانگین آمونیاک و نیترات به ترتیب در ماههای دی و اردیبهشت به­دست آمد. حداقل میزان قلیائیت، هدایت الکتریکی و نیتریت در خرداد ماه مشاهده شد که با سایر ماهها تفاوت معنی­داری داشتند (05/0>p). براساس آنالیز آماری PCA (تحلیل مولفه‌های اصلی) دما، اکسیژن محلول و قلیائیت بیشترین تاثیر مثبت و pH بیشترین تاثیرگذاری منفی را نشان دادند. با افزایش دما، میزان نیترات نیز در محیط افزایش داشت ولی برعکس افزایش آمونیاک در آب با کاهش دما در ارتباط بود. در تحلیل مولفه­های اصلی براساس همبستگی ایستگاه­ها با نتایج، اکثر فاکتورهای بررسی شده در ایستگاههای بین کارگاهها و پایین دست مقادیر بیشتری را از خود نشان دادند. در جمع­بندی می­توان گفت که خروجی پساب مزارع پرورش ماهی در ایستگاه­ بین کارگاهها بیشترین تاثیر را بر کیفیت آب نشان دادند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Water quality Survey of the Gharehsou River in Ardabil in the range of rainbow trout farms

نویسندگان [English]

  • M. Delshad
  • N. Ahmadifard
  • B. Atashbar
  • M. Kamali
چکیده [English]

In this research, the water quality of Gharehsou River within the fish farms in the 4 stations including the upstream station (as a control station), the station between farms, the station after the last farms and downstream after 4 km away from the last fish farm, was surveyed every 45 days from the December 2015 to May 2016. The purpose of this study was to investigate parameters including water temperature (C˚), dissolved oxygen (DO), electrical conductivity (EC), pH, alkalinity, ammonia, nitrate, nitrite, TDS and TSS at the desired stations. The results showed that the highest and lowest levels of ammonia in stations between farms and downstream were found 0.58 ± 0.23 mg.l-1 and 0.15 ± 0.13 mg.l-1, respectively, which was significantly differed (p<0.05). Also, nitrite level at station last farms was 0.15 ± 0.04 mg.l-1 significantly higher than other stations (p<0.05). In terms of sampling time, the maximum mean ammonia and nitrate content were obtained in January and May, respectively. Minimum alkalinity, EC and nitrite were observed in June, which had a significant difference with other months (p<0.05). Based on statistical analysis PCA (principal component analysis), temperature, dissolved oxygen and alkalinity showed the greatest positive impact and pH had most negative impact. Also with increasing temperature, ammonium nitrate was increased, but on the contrary, increase the nitric acid in water to be associated with reduced temperature. According to correlation station with the results, most of the examined factors showed higher values in stations between farms and downstream. So aquaculture effluent in stations between farms showed the greatest impact on water quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Physicochemical
  • Fish farm
  • Gharehsou
  • effluent
  • Water quality